Financieel Jaarverslag Fondsen

Het Zorginstituut is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg en het AFBZ omvat de geldstromen onder de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 31 december 2014 is de AWBZ ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het AFBZ blijft voor het afwikkelen van de resterende vorderingen en verplichtingen nog 7 jaar doorlopen tot 2022. De inkomsten en uitgaven van deze fondsen verantwoordt het Zorginstituut aan de minister van VWS. Deze verantwoording vindt plaats in het Financieel Jaarverslag Fondsen.

Publicaties