Financieel Jaarverslag Fondsen 2020

In het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2020 legt Zorginstituut Nederland verantwoording af als fondsbeheerder over de geldstromen (balansmutaties en de baten en lasten) van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2020 bevat de verantwoording over de geldstromen (balansmutaties en de baten en lasten) van het Fonds langdurige zorg (Flz).

Toelichting bij Financieel Jaarverslag Fondsen 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de belangrijkste gebruiker van het Financieel Jaarverslag Fondsen 2020. Het verslag is daarnaast bedoeld om de samenleving te informeren over de baten en lasten van de fondsen over het jaar 2020.

  • Het saldo van baten en lasten van het Zvf is over 2020 € 2.005,2 miljoen negatief. De baten bedragen € 26,9 miljard en de lasten € 28,9 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf bedraagt eind 2020  € 1.569,2 miljoen negatief.
  • Het saldo van baten en lasten van het Flz is in 2020 € 91,4 miljoen positief. De baten bedragen € 26,3 miljard en de lasten € 26,2 miljard. Het cumulatief saldo van het Flz bedraagt eind 2020 € 1.187,4 miljoen negatief.

Fondsbeheer

Zorginstituut Nederland is fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het  Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg. Het AFBZ omvat de geldstromen onder de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 31 december 2014 is de AWBZ ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Conform de Wet langdurige zorg (Wlz) zal het Zorginstituut zich in 2023 in één keer over de afwikkeling van het AFBZ verantwoorden.