Financieel Jaarverslag Fondsen 2016

In het Financieel Jaarverslag Fondsen 2016 verantwoordt Zorginstituut Nederland zich als fondsbeheerder over de geldstromen (balansmutaties en de baten en lasten) van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).

  • Het saldo van baten en lasten van het Zvf is over 2016 € 1,7 miljard positief. De baten bedragen € 26,2 miljard en de lasten € 24,5 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2016 bedraagt € 362,8 miljoen negatief.
  • Het saldo van baten en lasten van het Flz is in 2016 € 1,2 miljard negatief. De baten bedragen € 18,8 miljard en de lasten € 20,0 miljard. Het cumulatief saldo van het Flz is € 531,0 miljoen negatief.
  • Het saldo van baten en lasten van het AFBZ is over 2016 € 5,1 miljard positief. De baten bedragen afgerond € 5,2 miljard en de lasten € 0,1 miljard. De hoge baten heeft te maken met afrekeningen oude jaren door de belastingdienst. Het cumulatief saldo van het AFBZ bedraagt eind 2016 € 15,8 miljard negatief.

Fondsbeheer

Zorginstituut Nederland is fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het  Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg en het AFBZ omvat de geldstromen onder de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 31 december 2014 is de AWBZ ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het AFBZ blijft voor het afwikkelen van de resterende vorderingen en verplichtingen nog 7 jaar doorlopen tot 2022.
De minister van VWS is de belangrijkste gebruiker van het Financieel Jaarverslag Fondsen 2016. Het verslag is daarnaast bedoeld om de samenleving te informeren over de baten en lasten van de fondsen over het jaar 2016.