Fondsbeheer (Zvf en Flz)

Zorginstituut Nederland speelt een belangrijke rol bij geldstromen die omgaan in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de financiële taken draagt het Zorginstituut bij aan een goed werkend en betaalbaar zorgstelsel voor iedereen.

Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen krijgen de kosten van zorg uit het basispakket en van de langdurige zorg hieruit vergoed.  
  • Het innen van alle inkomensafhankelijke premies en bijdragen die burgers, werkgevers en uitkeringsinstanties betalen aan de belastingdienst en het CAK.
  • Het bepalen en verstrekken van premies en bijdragen aan alle zorgverzekeraars (risicoverevening).
  • Het bevoorschotten van het CAK vanuit het Fonds langdurige zorg, zodat het CAK in opdracht van de Zorgkantoren de Wlz-zorginstellingen kan betalen.
  • Het verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgkantoren voor de bekostiging van organisatie van de langdurige zorg.
  • Het verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgverzekeraars voor verzekerden tot 18 jaar.
  • Het bevorderen van de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.
  • Het (financieel) uitvoeren van verschillende subsidieregelingen.  
  • Het in kaart brengen van de omvang en rechtmatigheid van de geldstromen binnen deze 2 fondsen.
  • Het jaarlijks publiceren van het Financieel Jaarverslag Fondsen. Hierin leggen we verantwoording af over het beheer van de fondsen, onder meer aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en De Nederlandsche Bank.