Financieel Jaarverslag Fondsen 2021

In het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2021 legt Zorginstituut Nederland verantwoording af als fondsbeheerder over de geldstromen van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2021 bevat de verantwoording over de geldstromen van het Fonds langdurige zorg (Flz). Het gaat om balansmutaties en de baten en lasten van beide fondsen.

Toelichting bij Financieel Jaarverslag Fondsen 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de belangrijkste gebruiker van het Financieel Jaarverslag Fondsen 2021. Het verslag is daarnaast bedoeld om de samenleving te informeren over de baten en lasten van de fondsen over het jaar 2021.

  • Het saldo van baten en lasten van het Zvf is over 2021 € 361,1 miljoen positief. De baten bedragen € 29.666,5 miljoen en de lasten € 29.305,4 miljoen. Het cumulatief saldo van het Zvf is € 1.208,1 miljoen negatief.
  • Het saldo van baten en lasten van het Flz is in 2021 € 242,9 miljoen positief. De baten bedragen € 28.876,4 miljoen en de lasten € 28.633,5 miljoen. Het cumulatief saldo van het Flz is € 944,5 miljoen negatief.

Fondsbeheer

Zorginstituut Nederland is fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg.