Financieel Eindverslag Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2017-2022

In het Financieel Eindverslag AFBZ legt Zorginstituut Nederland als fondsbeheerder een laatste keer verantwoording af over de geldstromen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het verslag beschrijft geldstromen van de jaren 2017 tot 2022. Per 1 januari 2023 is het AFBZ afgesloten.

Toelichting bij Financieel Eindverslag AFBZ 2017-2022

Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) per 1 januari 2015 eindigde de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegelijk met de invoering van de AWBZ was het AFBZ opgericht om alle AWBZ lasten te betalen uit de daarvoor ontvangen premies, Rijksbijdragen en eigen bijdragen.

Met de intrekking van de AWBZ in 2015 waren nog niet alle kosten en opbrengsten onder de AWBZ afgewikkeld. Daarom bleef het AFBZ nog tot en met 2022 bestaan voor de afhandeling hiervan. Over de jaren 2015 en 2016 heeft het Zorginstituut zich in aparte jaarverslagen verantwoord en over de laatste 5 jaar in dit Financieel Eindverslag AFBZ 2017-2022. Deze afwikkeling heeft het Zorginstituut opgepakt in nauwe samenwerking met de zorgkantoren, het CAK, de Belastingdienst en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieruit is per saldo nog € 1.370,9 miljoen aan opbrengsten gekomen voor het AFBZ. Voornamelijk als het gevolg van nagekomen premieopbrengsten en in mindere mate door terugvorderingen op voorgeschoten lasten. Het uiteindelijk saldo in het AFBZ komt daarmee op € 14.449,3 miljoen negatief. Bij de invoering van de Wlz was al rekening gehouden met een tekort van deze omvang. Het tekort wordt in lijn met deze verwachting gedekt door middel van een Rijksbijdrage uit ‘s Rijks schatkist.

Fondsbeheer

Zorginstituut Nederland is fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg. Het AFBZ omvat de geldstromen onder de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 31 december 2014 is de AWBZ ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz).