Over ons

Jaarverslagen en jaaroverzichten

Zorginstituut Nederland is voor zijn doen en laten verantwoording verschuldigd aan de minister van VWS. Maar het Zorginstituut wil zich ook verantwoorden richting zijn klanten en de samenleving. Dat doen wij elk jaar met onze jaarverslagen en een jaaroverzicht.

Financieel jaarverslag fondsen

Het Zorginstituut is beheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). De inkomsten en uitgaven van deze twee fondsen verantwoordt het Zorginstituut aan de minister van VWS. Deze verantwoording vindt plaats in het Financieel jaarverslag fondsen.

Financieel verslag uitvoeringstaken

Het Zorginstituut brengt jaarlijks een Financieel verslag uitvoeringstaken uit. Hierin verantwoordt Zorginstituut Nederland zich aan de minister van VWS over de uitvoering van taken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg waarvoor Zorginstituut Nederland als uitvoerder direct verantwoordelijk is, en van de uitvoering van de daarmee samenhangende regelingen.

Daarnaast informeren we met dit verslag belanghebbende partijen over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die zich binnen de uitvoeringstaken in het verslagjaar hebben voorgedaan.

Jaaroverzicht

Zorginstituut Nederland brengt sinds 2010 elk jaar een Jaaroverzicht uit. Hierin laten wij zien hoe wij in het voorgaande jaar hebben ingespeeld op ontwikkelingen in de zorg die gevolgen hadden voor onze taken.