Toegankelijkheid

Zorginstituut Nederland wil graag dat iedereen de websites van het Zorginstituut goed kan gebruiken. De eisen voor toegankelijkheid zijn onderdeel van de processen rondom het ontwerpen en bouwen van websites. Daarnaast houden redacteuren ook rekening met de toegankelijkheidseisen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. In hoeverre websites aan deze eisen voldoen wordt jaarlijks gepubliceerd in een toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De websites van Zorginstituut Nederland voldoen gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaringen lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen. De verklaringen zijn afgegeven op 21 september 2020.

Toegankelijkheidsverklaringen websites Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut is eigenaar van en verantwoordelijk voor verschillende websites. We geven een overzicht van die websites én van de bijbehorende toegankelijkheidsverklaringen.

Hoofdwebsite

Subwebsites

Farmacotherapeutisch Kompas

Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIPdatabank)

Horizonscan Geneesmiddelen

Informatiestandaarden zorg en ondersteuning (iStandaarden)

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

Medicijnkosten

Zorgcijfersdatabank

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Zorginzicht

Borgen toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderzoek naar toegankelijkheid

Het Zorginstituut heeft in september 2020 alle websites getest op toegankelijkheid. De resultaten van het onderzoek laten zien in hoeverre de websites (nog niet) voldoen aan internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid.

Vragen of opmerkingen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem van 1 van de websites van het Zorginstituut aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier.