Financieel Jaarverslag Fondsen 2018

In het Financieel Jaarverslag Fondsen 2018 legt Zorginstituut Nederland verantwoording af als fondsbeheerder over de geldstromen (balansmutaties en de baten en lasten) van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) is niet opgenomen, omdat de afwikkeling van de geldstromen na het intrekken van de AWBZ relatief gering zijn. Volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt het AFBZ in 2021 afgesloten en zal het Zorginstituut zich in 2022 in één keer over de afwikkeling van het AFBZ verantwoorden.

  • Het saldo van baten en lasten van het Zvf is over 2018 € 122,6 miljoen positief. De baten bedragen € 27,3 miljard en de lasten € 27,2 miljard. Het cumulatief saldo van het Zvf eind 2018 bedraagt € 317,9 miljoen positief.
  • Het saldo van baten en lasten van het Flz is in 2018 € 36,9 miljoen negatief. De baten bedragen € 21,5 miljard en de lasten € 21,6 miljard. Het cumulatief saldo van het Flz is € 299,7 miljoen negatief.

Fondsbeheer

Zorginstituut Nederland is fondsbeheerder van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het  Fonds langdurige zorg (Flz) en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het Zvf omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Flz omvat de geldstromen onder de per 1 januari 2015 ingevoerde Wet langdurige zorg en het AFBZ omvat de geldstromen onder de in 1968 ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 31 december 2014 is de AWBZ ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het AFBZ blijft voor het afwikkelen van de resterende vorderingen en verplichtingen nog 7 jaar doorlopen tot 2022. De minister van VWS is de belangrijkste gebruiker van het Financieel Jaarverslag Fondsen 2018. Het verslag is daarnaast bedoeld om de samenleving te informeren over de baten en lasten van de fondsen over het jaar 2018.