Wlz-kompas

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. In het Wlz-kompas legt Zorginstituut Nederland uit welke zorg onder de Wlz valt. Het Wlz-kompas wijst de weg in de Wlz.

Zorg via de Wlz

Hoe en wanneer krijgt iemand zorg via de Wlz?

Verzekerde zorg

Op welke zorg kan een cliënt aanspraak maken?
Let op: bij verblijf met behandeling is de Wlz-aanspraak ruimer dan bij verblijf zonder behandeling en zorg thuis.

Hulp en steun voor de cliënt

Op wie kan de cliënt rekenen als hij gebruikmaakt van de Wlz?

Hulpmiddelen Wlz: uitleg in handreiking en brochure

De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is ingewikkeld en hangt af van de manier waarop iemand Wlz-zorg ontvangt. De handreiking voor professionals geeft uitleg over de aanspraak op hulpmiddelen in diverse situaties. Hiervan is als publieksversie ook een brochure in eenvoudige taal gemaakt.

Tijdelijke subsidieregeling

Wanneer kunnen mensen zonder Wlz-indicatie gebruikmaken van Wlz-zorg?

Wlz-zorg en buitenland

Is de Wlz toegankelijk voor mensen die in het buitenland verblijven?

Achtergrondinformatie

Hoe is het Wlz-kompas tot stand gekomen?

Wilt u meer informatie over Wlz-zorg?

Wilt u meer algemene uitleg over de Wlz? Kijk dan op de website Regelhulp. Voor informatie die aansluit bij uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij:

 • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): Deze organisatie beoordeelt of u recht hebt op zorg vanuit de Wlz. Zo ja, dan geeft het CIZ een indicatie af. Dit is de Wlz-indicatie.
 • uw gemeente: Bij de aanvraag van de Wlz-indicatie kunt u hulp krijgen van de gemeente waar u woont. De gemeente heeft hiervoor speciaal mensen in dienst. De hulp is gratis.
 • het zorgkantoor: Hebt u een Wlz-indicatie gekregen? Het zorgkantoor helpt u om de zorg te regelen. Iedere regio heeft een eigen zorgkantoor.
 • een cliëntondersteuner: Bij het regelen van de zorg kan een cliëntondersteuner u helpen. Deze steunt u ook als u niet tevreden bent over de zorg. Het zorgkantoor kan u in contact brengen met een cliëntondersteuner.
 • de zorgaanbieder: De zorgaanbieder is de instelling van wie u de zorg krijgt.
 • het CAK. U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte is afhankelijk van de geleverde zorg, het inkomen en vermogen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB): Koopt u zelf Wlz-zorg in met een persoonsgebonden budget (PGB)? De SVB helpt u het budget te beheren. Daarnaast bepaalt de SVB of iemand verzekerd is voor de Wlz.

Andere belangrijke organisaties in de langdurige zorg zijn:

 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven vast in de zorg en houdt toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
  Voor vragen over de bekostiging van de zorg en het toezicht op zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunt u contact opnemen met de NZa, tel. 088 - 770 87 70 of per e-mail.
 •  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op en adviseert over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Het bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg.
  Burgers met een klacht over de zorg kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht voor een luisterend oor, informatie en advies. Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt deel uit van de IGJ. 

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen kunt u sturen via ons contactformulier.