Over het Wlz-kompas

In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. We gaan ook in op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor verzekerden en voor professionals in de zorg zoals zorgkantoren, indicatiestellers, zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties.

Het kompas digitaal

De informatie in het Wlz-kompas wordt met enige regelmaat aangevuld en geactualiseerd. Daarom is van het kompas geen pdf beschikbaar. Met een digitaal kompas heeft u altijd de laatste informatie.

Mist u informatie in het Wlz-kompas of hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud, dan vernemen wij dat graag van u via ons contactformulier.

Wet langdurige zorg

De Wlz is een volksverzekering die verzekert dat mensen met ernstige en blijvende beperkingen bij de zelfredzaamheid en/of regie de noodzakelijke zorg krijgen. Een verzekerde heeft aanspraak op Wlz-zorg als hij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Dit om te voorkomen dat hij fysiek of psychisch ernstig gevaar loopt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of dat zo is.

In de Wlz is het de bedoeling dat mensen zorg en diensten geleverd kunnen krijgen die zoveel mogelijk aansluiten bij hun persoonlijke behoeften. De verzekerde die een indicatie van het CIZ krijgt, kan kiezen uit verschillende leveringsvormen thuis of in een instelling. Hij kan bij de keuze daarover ondersteuning krijgen van het zorgkantoor.

Nadat verzekerde de keuze heeft gemaakt of hij de zorg in een instelling of thuis wil krijgen, maakt hij samen met de zorgaanbieder(s) afspraken hoe de noodzakelijke zorg wordt geleverd. Die afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Ook bij het maken van het zorgplan is cliëntondersteuning mogelijk.

Het Zorginstituut geeft in dit kompas aan welke zorg en diensten tot het verzekerde Wlz-pakket horen. Het Zorginstituut probeert dat zo te doen dat er voldoende ruimte voor zorgaanbieders, cliëntenraden en verzekerden overblijft om een op de persoon gerichte zorgverlening mogelijk te maken. Het Zorginstituut verwacht dat een Wlz-instelling met de cliëntenraad een aantal dingen nader uitwerkt, maar vooral dat de verzekerde en de instelling in goed overleg invulling geven aan de zorg. Mochten zij er toch niet uitkomen, dan voorziet de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in een transparante en laagdrempelige klachtenregeling. Kijk voor meer informatie op de pagina Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb).

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient een zorgaanbieder goede zorg te leveren. Die wet omschrijft goede zorg als zorg van goede kwaliteit en goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. In de wet is ook geregeld dat de zorgaanbieder op verzoek informatie moet verstrekken over de aangeboden zorg en de kwaliteit moet bewaken en ook daarover informatie moet geven.

De Wlz wordt uitgevoerd door zorgkantoren. Per regio is vastgesteld welk zorgkantoor de Wlz uitvoert. De zorg zelf wordt uitgevoerd door instellingen waarmee het zorgkantoor overeenkomsten heeft gesloten. Met een pgb kan een verzekerde zelf zorg inkopen bij wie hij dat wil.

Waar is de AWBZ-zorg gebleven?

Zorg die in 2014 nog in de AWBZ geregeld was, is overgegaan naar 4 andere wetten:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
  • de Zorgverzekeringswet
  • de Jeugdwet en
  • de Wlz.

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Overgangsrecht Wlz'.