Schoonhouden van de woonruimte en andere huishoudelijke hulp

Het schoonhouden van de woonruimte en andere huishoudelijke hulp is nodig voor goede zorg en is belangrijk om te kunnen functioneren. 

Wlz-zorg in een instelling en bij volledig pakket thuis (vpt)

Bij verblijf in een instelling zorgt de instelling voor het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde. Onder woonruimte van de verzekerde verstaan we de ruimte die de verzekerde exclusief gebruikt en de gemeenschappelijke ruimtes die de verzekerde deelt met andere verzekerden. De instelling mag de verzekerde vragen om mee te helpen als die daartoe in staat is, maar mag dit niet verplicht stellen.

Als een verzekerde kiest voor een volledig pakket thuis (vpt) dan zorgt de zorgaanbieder ook voor het schoonhouden van de woonruimte.

Bij Wlz-zorg thuis met mpt en pgb

Als een verzekerde kiest voor een modulair pakket thuis (mpt) dan kunnen verzekerde en/of mantelzorger(s) zorgen voor het schoonhouden. Wanneer een verzekerde ondersteuning nodig heeft bij het huishouden, dan kan het schoonhouden van de woonruimte een taak zijn van een zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan ook andere huishoudelijke taken doen.

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag besteed worden aan het schoonhouden van de woonruimte en aan andere huishoudelijke hulp.

Kijk voor meer informatie op de pagina Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb).

Regelgeving

Schoonhouden van de woonruimte staat beschreven in artikel 3.1.1, lid 1 onderdeel a, onder 2° van de Wet langdurige zorg.

Met een pgb of een mpt mogen betalingen ook worden gedaan voor andere algemeen gangbare huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte. Dit is geregeld in artikel 3.3.2 lid 1 aanhef en onder b en artikel 3.3.3 lid 1 Wlz.