Vervoer (Wlz)

Als een verzekerde dagbesteding of dagbehandeling ontvangt, kan de aanspraak ook het vervoer omvatten van en naar de locatie waar de verzekerde deze zorg krijgt.

Passend vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling

Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder (van de dagbesteding of dagbehandeling) verantwoordelijk is voor het bieden van passend vervoer (naar en van de dichtstbijzijnde passende dagbesteding of dagbehandeling). Alleen bij begeleiding in groepsverband (hier: dagbesteding) of bij behandeling in groepsverband (hier: dagbehandeling) kan de aanspraak ook het vervoer omvatten.

Als een verzekerde begeleiding nodig heeft bij vervoer, dan is deze begeleiding onderdeel van het vervoer.

Meer informatie over dagbesteding staat op de pagina 'Begeleiding (Wlz)'.

Wat passende dagbesteding is, staat beschreven in de 'Handreiking passende dagbesteding'.

Verschillende vormen van vervoer en verschillende locaties

Een verzekerde heeft aanspraak op vervoer passend bij zijn mogelijkheden en beperkingen, als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen. Welke vorm van vervoer passend is, is afhankelijk van de situatie van de verzekerde en afhankelijk van de locatie van zijn dagbesteding of dagbehandeling.

Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling op een andere locatie dan waar de verzekerde (tijdelijk) woont, kan op het terrein van de Wlz-instelling zijn, daar vlakbij of verder weg. Als het mogelijk is om lopend naar de andere locatie te gaan, dan kan begeleiding nodig zijn. De begeleiding valt dan onder de aanspraak vervoer.

Passend vervoer kan ook openbaar vervoer of vervoer met een eigen vervoermiddel zijn.

Als de verzekerde dagbesteding ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget, dan is hij zelf ervoor verantwoordelijk om afspraken te maken over zijn vervoer.

Vervoer naar verschillende adressen

Het komt voor dat een kind 2 woonadressen heeft, zoals bij co-ouderschap. Of dat een verzekerde (tijdelijk) woont op een logeeropvang-adres. In dergelijke situaties is vervoer van en naar dat (tijdelijke) woonadres of logeeropvang-adres onderdeel van de aanspraak, mits sprake is van doelmatige zorg (artikel 3.2.1, eerste lid van de Wet langdurige zorg). Het zorgkantoor moet hierop toezien.

Vervoer vergoed via Zvw

Een verzekerde heeft soms recht op (vergoeding van) vervoer vanuit de Zorgverzekeringswet. Meestal gaat het om vervoer naar een ziekenhuis voor medisch-specialistische zorg. De voorwaarden van de zorgpolis van de verzekerde zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Vervoer (Zvw)'.

Als begeleiding nodig is, dan is de Wlz-instelling waar de verzekerde woont hiervoor verantwoordelijk. De Wlz-instelling kan een mantelzorger vragen om de verzekerde te begeleiden. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Begeleiding bij bezoek aan arts’.

Vervoer op grond van de Wmo

Wanneer een verzekerde zich voor sociale contacten wil verplaatsen, maar niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan een beroep worden gedaan op de gemeente (Wmo) voor het sociaal vervoer.

Regelgeving

Vervoer voor behandeling of begeleiding in de Wlz staat beschreven in: