Roerende voorzieningen

De Wlz-aanbieder levert alle roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of die voor de verzekerde noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van zijn woonruimte.

Te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen

Roerende voorzieningen zijn voorzieningen die door meerdere verzekerden zijn te gebruiken of zijn te hergebruiken, bijvoorbeeld een hoog-/laagbed, een tillift, een postoel en dergelijke. Roerende voorzieningen die op een bepaald moment slechts door één persoon te gebruiken zijn, maar daarna - zo nodig met kleine aanpassingen - ook door een volgende persoon zijn te gebruiken behoren tot de aanspraak. Roerende voorzieningen die alleen na kostbare individuele aanpassingen door verschillende personen na elkaar zijn te gebruiken, behoren niet tot deze aanspraak. Dan gelden de regels zoals die gelden voor hulpmiddelen.

De aanspraak roerende voorzieningen staat beschreven in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg.

Roerende voorzieningen bij Wlz-zorg thuis

Het was bij invoering van de Wlz de bedoeling dat ook de roerende voorzieningen voor Wlz-gerechtigden die thuis wonen vanaf 1 januari 2016 onder de Wlz zouden vallen. Hiertoe zou per die datum een overheveling plaatsvinden vanuit de Wmo naar de Wlz. Deze overheveling is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Roerende voorzieningen komen vooralsnog niet ten laste van de Wlz bij Wlz-zorg thuis, dit is geregeld in artikel 11.1.6 van de Wet langdurige zorg.