Passende zorg verbetertraject - Eczeem of psoriasis (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met eczeem of psoriasis. In augustus 2022 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoeningen te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis’ stelt het Zorginstituut, samen met partijen in de zorg, vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met deze aandoeningen.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn en zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben toegezegd om zich voor de uitvoering van de verbeterafspraken in te spannen.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

Het Zorginstituut heeft samen met betrokken partijen op basis van de verdiepingsonderzoeken 2 onderwerpen voor verbetering benoemd. De partijen hebben hierover afspraken gemaakt met elkaar. De onderwerpen zijn:

 • Het bevorderen van gepast gebruik van zorg in de behandeling.
 • Het beter begeleiden van patiënten tijdens hun zorgtraject.

De verbeteringen moeten voorkomen dat patiënten of onnodig lang een hoge ziekteactiviteit hebben, of dat zij onnodig risico lopen op bijwerkingen van de behandeling. Ook wordt het zelfmanagement van patiënten versterkt en worden patiënten beter toegerust om samen met de zorgverlener te beslissen over de behandeling. Hierdoor nemen de therapietrouw, acceptatie van de huidaandoening en patiënttevredenheid naar verwachting toe.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 28 maart 2023 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst hebben we lopende initiatieven en de priortering van verbeterafspraken besproken. Ook verkenden de deelnemers hoe de verbeterafspraken opgepakt kunnen worden. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Eczeem en psoriasis 28 maart 2023

Implementatie en monitoring

De uitvoering en implementatie van de verbeterafspraken is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd om zich hiervoor in te spannen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse. Bij een aantal afspraken heeft het Zorginstituut een regievoerende rol op zich genomen.

Het Zorginstituut monitort de verbeteracties door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voortgangsrapportages over alle passende zorg verbetertrajecten:

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis’ start het Zorginstituut met een evaluatie over de bereikte verbeteringen. Hierover brengt het Zorginstituut een rapport uit aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Voor informatie

Contactpersoon: Edwin Heeregrave (projectleider)
E-mail: ZZhuid@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Eczeem en Psoriasis. De verdiepingsfases Eczeem en Psoriasis en de screeningsfase Ziekten van de huid en onderhuid gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Huid Nederland (HN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Psoriasispatiënten Nederland (PN)
 • Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties