Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

In deze rapportage van de Passende zorg verbetertrajecten (voorheen Zinnige Zorg) presenteert Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wat partijen tot nu toe hebben bereikt in de implementatiefase van de verbetertrajecten. De Passende zorg verbetertrajecten komen voort uit de Zinnige Zorg verbetersignalementen. Het gaat om implementatie van concrete verbeteracties die zijn uitgevoerd door verschillende partijen in de zorg, samen met patiënten.

Inhoud van de rapportage

In deze rapportage beschrijven we de mate van implementatie van meer dan 300 verbeteracties in 16 Passende zorg verbetertrajecten. Voor de onderwerpen waar implementatie onvoldoende lukt, beschrijven we welke veranderingen in de organisatie van zorg er nodig zijn voor implementatie. Daarbij leggen we de link met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het belang van uitvoering daarvan.

Conclusie van de rapportage

Veel onderwerpen uit de Passende zorg verbetertrajecten vragen om een andere organisatie van zorg. Bijvoorbeeld:

  • betere samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen;
  • het verschuiven van taken waar dat mogelijk is;
  • meer mogelijkheden voor gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld nodig voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. 

Uitvoering van de IZA-maatregelen is hierbij essentieel. Dat is een gezamenlijke opgave voor alle partijen in de zorg.

Vervolgrapportages

Het Zorginstituut brengt tot met 2025 jaarlijks een voortgangsrapportage uit over de implementatiefase.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.