Zinnige Zorg - Verbetersignalement voor mensen met eczeem of psoriasis

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met eczeem of psoriasis. De afspraken om deze verbeteringen uit te voeren staan in het ‘Verbetersignalement voor mensen met eczeem of psoriasis’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten voor zorg bij eczeem of psoriasis

De zorg voor mensen met eczeem of psoriasis kan worden verbeterd door:

  • Gepast gebruik van zorg in de behandeling te bevorderen.
  • Patiënten beter te begeleiden tijdens hun zorgtraject.

Als de bijbehorende verbeterafspraken worden uitgevoerd, dan verwachten we de volgende resultaten:

  • Het verkrijgen van meer duidelijkheid over de effectiviteit van lichttherapie bij constitutioneel eczeem, zodat alleen patiënten bij wie dit een toegevoegde waarde heeft deze behandeling krijgen.
  • Meer inzicht in de mogelijkheden om gepast gebruik van dure geneesmiddelen bij psoriasis te bevorderen. Door hier vervolgens gerichte acties op uit te voeren, wordt de zorg gepaster ingezet.
  • Duidelijkere richtlijnen over de inzet van dermatocorticosteroïden en ontschilferingsmiddelen zou moeten resulteren in gepaste en eenduidige inzet van deze behandelingen.
  • Betere begeleiding van patiënten, waardoor zij meer toegerust zijn om samen met de zorgverlener te beslissen over de behandeling.
  • Betere begeleiding bij lokale behandeling met indifferente middelen en dermatocorticosteroïden, waardoor de toepassing en het effect van deze behandelingen wordt geoptimaliseerd.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken uitgevoerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut gaat elk jaar samen met de partijen na of de afgesproken acties zijn uitgevoerd. Hierover doen we verslag aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.