Passende zorg verbetertraject - Psychose (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psychose. In juni 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met psychose te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut ondersteunt de implementatie en monitort de resultaten.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met psychose.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose

Samen met cliënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Overzicht praktijkvoorbeelden somatische screening

In juli 2022 hebben we een digitaal overzicht gepubliceerd met 9 praktijkvoorbeelden voor de toepassing van somatische screening bij mensen met een psychose of een andere ernstige psychische aandoening. Dit overzicht kan behandelaren helpen om vaker een somatische screening toe te passen:

Overzicht praktijkvoorbeelden voor toepassing van somatische screening bij mensen met een psychose of andere ernstige psychische problemen.

Wat gaan mensen met psychose van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben 2 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De 2 onderwerpen zijn:

 • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie (CGT) als behandeling;
 • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Mensen met psychose zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over psychose en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 2 november 2020 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen. Belangrijkste bespreekpunt was het conceptplan van aanpak voor de verbeterafspraak 'Meer mensen met psychose krijgen CGT'. Ook is gekeken naar goede voorbeelden uit het buitenland. Van de verbeterafspraak is een update gemaakt. 

Zinnige Zorg - update verbeterafspraak Psychose

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren. Hierover brengen we jaarlijks een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het 'Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose' zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Programma Zinnige Zorg - GGZ

Op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (ggz) loopt nog een ander Passende zorg verbetertraject, namelijk Posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Meer informatie

Contactpersoon: Sarah Prins (projectleider)
E-mail: zz-ggz@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Psychose. De verdiepingsfase Psychose en de screeningsfase GGZ gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • P3NL
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Platform MEER GGz
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties