Passende zorg verbetertraject - Astma (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met astma. In december 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Astma’ uitgebracht. Hierin staan de verbetermogelijkheden waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoening te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Astma’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met deze aandoening.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Astma

Samen met patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbetermogelijkheden besproken en vastgesteld. Betrokken partijen onderschrijven de verbetermogelijkheden en zullen deze nader uitwerken en implementeren.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met astma:

 • minder overdiagnose en overbehandeling door scherpere diagnosestelling;
 • minder longaanvallen en ziekenhuisopnames;
 • meer mensen met gecontroleerd, stabiel astma;
 • minder uitstoot van broeikasgassen.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 4 juli 2022 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst hebben we samen met partijen kansen, bedreigingen en oplossingen voor de onderwerpen 'spirometrie' en 'medicamenteuze behandelingen' in kaart gebracht. Ook hebben we benoemd welke partijen het voortouw nemen bij implementatie van de verbeterafspraken. En wat daarbij de mogelijke randvoorwaarden zijn. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Astma 4 juli 2022

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse. Via nieuwsbrieven houden we betrokken partijen op de hoogte van de stand van zaken van het project.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Astma’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Systematische analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel

Op het gebied van ziekten van het ademhalingsstelsel lopen nog 2 andere Passende zorg verbetertrajecten, namelijk COPD en OSA (slaapapneu).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Voor informatie

Contactpersoon: Geert-Jan van Kemenade
E-mail: GKemenade@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Astma. De verdiepingsfase Astma en de screeningsfase Ziekten van het ademhalingsstelsel.

Betrokken partijen

 • COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG)
 • InEen
 • Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (KCCL)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Longfonds
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • V&VN Longverpleegkundigen (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties