Zinnige Zorg - Verbetersignalement Astma

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met Astma. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het 'Verbetersignalement Astma'.

Verbeterpunten in de zorg voor mensen met astma

Met patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbetermogelijkheden besproken en vastgesteld. Betrokken partijen onderschrijven de verbetermogelijkheden en zullen deze nader uitwerken en implementeren. Het gaat om 3 hoofdonderwerpen en meerdere deelonderwerpen voor verbetering.

 • Verbeter de diagnosestelling van astma:
  • bevestig de diagnose astma met kwalitatief goede spirometrie;
  • zet overig aanvullend onderzoek onderbouwd in.
 • Optimaliseer de behandeling van astma om longaanvallen te voorkomen:
  • voorkom overbehandeling met SABA;
  • verminder inhalatiefouten door gebruik van uniforme inhalatoren met teller;
  • betrek impact broeikasgassen bij keuze voor inhalator;
  • stel behandeling mede af op basis van FeNO.
 • Controleer mensen met astma periodiek:
  • besteed meer aandacht aan medicamenteuze en niet-medicamenteuze aspecten;
  • zet spirometrie meer gepast in tijdens monitoring.

Resultaten voor patiënten

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met astma:

 • minder overdiagnose en overbehandeling door scherpere diagnosestelling;
 • minder longaanvallen en ziekenhuisopnames;
 • meer mensen met gecontroleerd, stabiel astma;
 • minder uitstoot van broeikasgassen.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Astma in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.