Overzicht geneesmiddelen in de sluis

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan besluiten om nieuwe medicijnen tijdelijk uit het basispakket van de zorgverzekering te houden vanwege de hoge prijs. Deze medicijnen komen dan in de 'sluis voor dure geneesmiddelen'. Zorginstituut Nederland adviseert de minister over welke medicijnen in de sluis voor dure geneesmiddelen moeten. Ons advies baseren wij op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Op deze pagina staat een overzicht van geneesmiddelen die op dit moment in de sluis zitten.

Overzicht geneesmiddelen in de pakketsluis

Op dit moment bevinden de volgende geneesmiddelen zich in de sluis.
Geneesmiddel Indicatie
Abemaciclib (Verzenios®) Lokaal gevorderde of metastatische borstkanker
Avalglucosidase alfa (Nexviadyme®) Ziekte van Pompe (stofwisselingsziekte)
Bimekizumab (Bimzelx®) Behandeling van axiale spondyloartritis en als monotherapie of in combinatie met methotrexaat voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassenen die ontoereikend reageerden op een of meer ziekte modificerende anti-reumatica of deze niet verdragen.
Brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) Acute lymfoblastische leukemie (ALL)
Carfilzomib (Kyprolis®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom)
Cipaglucosidase alfa (Pombiliti®) Voor zover verstrekt in combinatie met de enzymstabilisator miglustat voor de behandeling van volwassenen met de ziekte van Pompe met late onset (zuur αglucosidase [GAA]-deficiëntie). 
Crizanlizumab (Adakveo®) Voor de preventie van afsluiting van bloedvaten bij patiënten met sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder
Darolutamide (Nubeqa®) Volwassen mannen met gemetastaseerd, hormoongevoelig prostaatcarcinoom in combinatie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie.
Deucravacitinib (Sotyktu®) Matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische behandeling.
Efgartigimod (Vyvgart®) Gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG; een zeldzame auto-immuunziekte)
Emicizumab (Hemlibra®) Voor de routinematige profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A zonder remmers tegen factor VIII.
Epcoritamab (Tepkinly®) Als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom na 2 of meer systemische therapielijnen.
Eptinezumab (Vyepti®) Preventieve behandeling van migraine.
Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®) Ernstige en matig ernstige hemofilie B (congenitale factor IX-deficiëntie) bij volwassen patiënten zonder een voorgeschiedenis van factor IX-remmers
Evinacumab (Evkeeza®) Homozygote familiale hypercholesterolemie (familiaire hoge cholesterol)
Glasdegib (Daurismo®)

Behandeling van een vorm van bloedkanker (acute myeloïde leukemie)

Glofitamab (Columvi®)  Behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die ten minste 2 eerdere systemische behandelingen hebben gekregen. 
Idecabtagene vicleucel (Abecma®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom)
Isatuximab (Sarclisa®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom)
Lenvatinib (Lenvima®) Baarmoederkanker
Lenvatinib (Kisplyx®, Lenvima®) Gevorderde niercelkanker
Loncastuximab tesirine (Zynlonta®) Recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom of recidiverend of refractair hooggradig B-cellymfoom, na 2 of meer lijnen systemische therapie
Lutetium-177 vipivotide tetraxetan (Pluvicto®) Progressieve prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA)-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die behandeld zijn met AR pathway-inhibitie en met op taxaan gebaseerde chemotherapie
Niraparib (Zejula®)

Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met:

  • platinagevoelige, gerecidiveerde, hooggradige sereuze epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker;
  • gevorderde epitheliale hooggradige eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker zonder bewezen BRCA1/2-mutatie; 

die volledig of partieel reageren na afronding van een eerstelijnsbehandeling met op platina gebaseerde chemotherapie.

Niraparib-abirateron (Akeega®) Voor zover verstrekt in combinatie met prednison of prednisolon voor de geneeskundige behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties bij wie er geen klinische indicatie is voor chemotherapie.
Nivolumab-relatlimab (Opdualag®) Huidkanker
Olaparib (Lynparza®) HER2-negatieve borstkanker
Olipudase alfa (Xenpozyme®) Zure-sfingomyelinase deficiëntie type A/B of
type B (ziekte van Niemann-Pick)
Pegunigalsidase alfa (Elfabrio®) Als chronische enzym-substitutietherapie bij volwassenen met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry.
Pertuzumab met
trastuzumab (Phesgo®)
Vroege en gemetastaseerde borstkanker
Polatuzumab vedotine (Polivy®) Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL, lymfeklierkanker)
Pralsetinib (Gavreto®) Longkanker met een RET-fusie
Ravulizumab (Ultomiris®)

Myasthenia gravis (MG)

Relatlimab-nivolumab (Opdualag®) Inoperabel of gemetastaseerd melanoom
Ripretinib (Qinlock®) Gevorderde gastro-intestinale tumoren (GIST)
Sacituzumab govitecan (Trodelvy®) Als monotherapie bij de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Het gaat om patiënten die 2 of meer eerdere systemische therapieën hebben gekregen, waaronder ten minste 1 voor gevorderde ziekte. 
Selinexor (Nexpovio®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom)
Selumetinib (Koselugo®) Neurofibromatose in adolescenten (Ziekte van Von Recklinghausen)
Tabelecleucel (Ebvallo®) Recidiverende of refractaire Epstein-Barr virus positieve, post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte, die ten minste 1 eerdere therapie hebben gekregen. Voor orgaantransplantatiepatiënten omvat de eerdere behandeling chemotherapie, tenzij chemotherapie niet geschikt is.
Talquetamab (Talvey®) Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die minimaal 3 eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een antiCD38antilichaam en die tijdens de laatste therapie ziekteprogressie hebben vertoond.
Tafasitamab (Minjuvi®) Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL, lymfeklierkanker)
Tebentafusp (Kimmtrak®) Uveamelanoom (oogkanker)
Teclistamab (Tecvayli®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom)
Tislelizumab (Tevrimba®) Als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met niet-resectabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm na eerdere platina-bevattende chemotherapie.
Trastuzumab deruxtecan (Enhertu®) HER2-positieve borstkanker
Tremelimumab (Imjudo®)
  1. In combinatie met durvalumab en platinabevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gemetastaseerde niet kleincellige longkanker zonder sensibiliserende EGFR-mutaties of ALK-positieve mutaties 
  2. In combinatie met durvalumab voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gevorderd of irresectabel hepatocellulair carcinoom.
Upadacitinib (Rinvoq®) Voor geneeskundige behandelingen, met een aantal uitzonderingen.
Valoctocogene roxparvovec (Roctavian®) Ernstige hemofilie A
Zanubrutinib (Brukinsa®)

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Kandidaten voor sluis voor dure geneesmiddelen

Een overzicht van de geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis staat in de 'Aankondigingsbrief sluiskandidaten eerste helft 2024'. Dit overzicht is gebaseerd op de meest recente informatie van de Horizonscan Geneesmiddelen. Ook is hierin een tabel te vinden met geneesmiddelen die toch geen kandidaat meer zijn voor de sluis. Bijvoorbeeld omdat de verwachte kosten lager zijn dan eerder gedacht.

Zorginstituut Nederland heeft daarnaast de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in november 2023 geadviseerd om de geneesmiddelen elranatamab (Elrexfio) en dostarlimab (Jemperli) op te nemen in de sluis voor dure geneesmiddelen. 

Lees het advies over de sluisplaatsing van elranatamab en dostarlimab op de website van de Horizonscan.