Horizonscan Geneesmiddelen

Met de Horizonscan Geneesmiddelen bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een volledig, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan gaat over intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt 2 jaar vooruit. De informatie wordt continu aangevuld uit nationale en internationale bronnen. Dit biedt ziekenhuizen en verzekeraars voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop- en contractjaar. En artsen en patiënten kunnen zien of er nieuwe medicijnen op de markt gaan komen voor medische behandelingen. Het ministerie van VWS gebruikt de informatie uit de Horizonscan om te bepalen welke geneesmiddelen er in de 'Sluis voor dure geneesmiddelen' worden geplaatst.

Openbaar en objectief overzicht

De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden, zodat onder andere:

 • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en de toegang tot deze informatie optimaal is;
 • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
 • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen kunnen versterken;
 • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
 • het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Scope

De Horizonscan heeft de volgende scope:

 • Verwachte nieuwe innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende indicaties                      
  Hieronder vallen alle geneesmiddelen die onder een patent op de markt komen en een (aanzienlijke) financiële impact hebben, of gevolgen hebben voor geneesmiddelen met een (aanzienlijke) financiële impact.
 • Verwachte lijstprijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen                                  
  Het gaat hier om de verwachte openbare lijstprijs. Dit betreft de maximale verkoopprijs vanuit de fabrikant. Binnen de kaders van het stelsel wordt nog over de prijs onderhandeld.
 • Verwacht aantal patiënten en informatie over de behandeling                                 
  Er wordt een zo goed mogelijke inschatting van de volumes voor de Nederlandse situatie gemaakt. Daarvoor is het belangrijk de verwachte plaats in het behandelaanbod te bepalen, inclusief de bijbehorende patiëntvolumes en de verwachte verdeling van deze volumes over eventuele substituten.
 • Verwachte indicatie uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen                   
  Het gaat hier om alle indicatie uitbreidingen van innovatieve geneesmiddelen die al voor andere indicaties zijn toegelaten.

Informatieverzameling

Voor de Horizonscan worden verschillende bronnen gebruikt. Beschikbare nationale en internationale bronnen worden gescand. Zoals informatie van de European Medicines Agency (EMA) en het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), klinische studies, pijplijnoverzichten of input van de vele betrokken experts.
Deze informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door 7 werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. Dit zijn medisch specialisten, apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.
Parallel hieraan wordt de farmaceutische industrie uitgenodigd om informatie over nieuwe geneesmiddelen en indicatie uitbreidingen tijdig te delen met het Zorginstituut. Vanuit al deze bronnen wordt vervolgens een concept-Horizonscan opgesteld.

Breed samenwerkingsverband

Het Zorginstituut ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan, zodat betrokken partijen zich primair kunnen richten op het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen in de geneesmiddelensfeer op het betreffende deelgebied. Het Zorginstituut beheert de website en zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt uitgevoerd.
De Horizonscan Geneesmiddelen komt tot stand in samenwerking met:

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Lees meer op de website Horizonscan Geneesmiddelen.