Voorwaardelijk toegelaten zorg

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die nog niet bewezen effectief is toch, tijdelijk toe te laten tot het basispakket. De minister stelt daaraan de voorwaarde dat in de periode van de tijdelijke toelating gegevens worden verzameld over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. In de laatste 6 maanden van de periode van tijdelijke toelating gebruikt het Zorginstituut die onderzoeksgegevens om vast te stellen of de vergoeding van de betreffende zorg uit het basispakket voortgezet mag worden.

Nieuwe regelingen

In 2019 is de voorwaardelijke toelating grotendeels vervangen door:

De huidige, lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten (VT-trajecten) worden afgerond volgens de voorwaarden van voorwaardelijke toelating.

Welke zorg is voorwaardelijk toegelaten?

Op dit moment zijn verschillende zorgvormen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om de volgende voorwaardelijke toelatingen:

Botten, gewrichten en spieren

Blaas, nieren en urinewegen

Fysio- en oefentherapie

Kanker

Wie kan de voorwaardelijk toegelaten zorg vergoed krijgen?

Wie voorwaardelijk toegelaten zorg uit het basispakket vergoed wil krijgen, moet deelnemen aan onderzoek dat gekoppeld is aan de voorwaardelijke toelating.

Laatste 6 maanden van een voorwaardelijke toelatingstraject

Als algemene regel geldt dat alleen zorg die effectief is, uit het basispakket wordt vergoed. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat daarvoor de volgende omschrijving: de zorg moet voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’.
Nadat het onderzoek, gekoppeld aan een VT-traject, is afgerond, neemt het Zorginstituut voor het einde van de voorwaardelijke toelating een standpunt in over de vraag of de interventie voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’. Is dit het geval, dan wordt de interventie onderdeel van het basispakket. Is dit niet het geval, dan mag de interventie niet meer uit het basispakket worden vergoed. De minister wordt hierover geïnformeerd.

Financiering van het gekoppelde onderzoek

Bij sommige voorwaardelijke toelatingstrajecten (co-)financiert ZonMw het onderzoek (programma DoelmatigheidsOnderzoek).

Vragen over voorwaardelijke toelating

Vragen over voorwaardelijke toelating kunt u per e-mail stellen aan:

Hedi Schelleman
E-mail: HSchelleman@zinl.nl

Regelgeving

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket staat beschreven in de Regeling zorgverzekering:

Voortgangsrapportages

Elk jaar informeert het Zorginstituut de minister van VWS over de voortgang in de voorwaardelijke toelatingstrajecten.