Veelbelovende zorg: subsidieregeling voor onderzoek naar potentieel veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar en zijn er 2 aanvraagrondes. 

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende Zorg bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door het Zorginstituut en ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De regeling bevordert onderzoek naar zorg die veelbelovend is. En zorg die relatief duur is, maar wel lijkt te werken. Als het onderzoek dan aantoont dat de veelbelovende zorg écht werkt en ten minste even goed werkt als de bestaande behandeling, wordt die toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Op deze manier zorgt de regeling ervoor dat deze zorg sneller beschikbaar is voor patiënten.

Onderzoek naar veelbelovende nieuwe behandelingen, medicijnen of hulpmiddelen is duur. Dat heeft vooral te maken met de vaak hoge zorgkosten en de onderzoekskosten. De subsidieregeling Veelbelovende zorg financiert die hoge kosten, zodat onderzoekers klinische bewijs kunnen verzamelen. Het gaat om onderzoek naar behandelingen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat nog niet is bewezen of ze écht werken. Met deze financiering dragen het Zorginstituut en ZonMw bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het zorgstelsel.

Veelbelovende zorg zet in op toegankelijk zorgstelsel

In deze video van Zorginstituut Nederland wordt er uitleg gegeven over de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

RUSTIGE GITAARMUZIEK

BEELDTEKST: Zorginstituut Nederland.

VROUW: Bent u al bekend met de subsidieregeling Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw? Met deze regeling willen we Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt brengen. Als de effectiviteit bewezen wordt, kan de zorg worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgaanbieders kunnen een aanvraag indienen als zij financiële steun nodig hebben voor onderzoek naar Veelbelovende zorg. De subsidieregeling Veelbelovende zorg is uniek. Er is namelijk geld beschikbaar voor het subsidiëren van zorgkosten tijdens het onderzoek. Ook leiden de resultaten van het onderzoek rechtstreeks tot een beoordeling of deze zorg tot het basispakket behoort.

BEELDTEKST: Welke zorg komt in aanmerking?

VROUW: Het gaat om zorg die nog niet wordt vergoed uit de basisverzekering, omdat deze zorg nog niet voldoet aan de zogeheten stand van wetenschap en praktijk. Het gaat dus niet om zorg die om andere redenen niet uit het basispakket wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld cosmetische chirurgie.

BEELDTEKST: Welke andere criteria zijn er?

VROUW: Het is belangrijk dat er wel iets bekend is over de werkzaamheid en de veiligheid. En daarnaast moet duidelijk zijn dat zonder deze subsidie het project niet uitgevoerd kan worden en er geen gegevens zijn om te bepalen of het in het basispakket behoort. Let op. Minimaal 80% van het budget moet bestaan uit zorgkosten en maximaal 20% uit onderzoekskosten.

BEELDTEKST: Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

VROUW: Twee keer per jaar kan er een projectidee worden ingediend. Het projectidee wordt eerst getoetst door de Adviescommissie Veelbelovende zorg. Daarna kan er een uitgebreidere subsidieaanvraag worden ingediend. En als die wordt gehonoreerd, kan het onderzoek worden uitgevoerd. De resultaten leiden tot een standpunt van het Zorginstituut of de zorg wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Bent u enthousiast geworden over deze subsidieregeling? Lees dan alles over de regeling en de criteria op onze website.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op: www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en logo Zorginstituut Nederland.

Veelbelovende zorg in het basispakket

De overheid bepaalt welke zorg er in het basispakket zit. Alleen zorg die aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’ voldoet, kan in het basispakket worden toegelaten. Als pakketbeheerder beoordeelt het Zorginstituut of zorg voldoet aan dit criterium. Hierbij staat de volgende vraag centraal: is de nieuwe zorg even effectief als of effectiever dan de bestaande behandeling die al vergoed wordt bij de betreffende patiëntenpopulatie? Daarnaast dient een zorgverzekeraar alleen doelmatige zorg in te kopen. Met andere woorden: zorg die even effectief is, maar duurder dan de bestaande behandeling, hoeft door een zorgverzekeraar niet vergoed te worden uit het basispakket.

Criteria subsidieregeling Veelbelovende zorg

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg moeten het projectidee en de subsidieaanvraag aan een aantal criteria voldoen.

Op de pagina 'Criteria en procedure Veelbelovende zorg' staan die criteria uitgebreid beschreven.

Projectidee en subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Het aanvragen van een subsidie met de regeling veelbelovende zorg bestaat uit 2 fasen: het projectidee en de subsidieaanvraag.

Fase 1: projectidee

Fase 1 is het indienen van het projectidee. Hiervoor beschrijft de indiener onder meer de werkzaamheid en veiligheid van de zorg bij de betreffende aandoening en de relevantie van het gekozen onderwerp (interventie-indicatiecombinatie). Daarnaast bevat het projectidee een korte versie van het onderzoeksvoorstel en een inschatting van het budget. De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst het projectidee en adviseert vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag. Op de pagina ‘Indienen projectidee’ staat alle informatie over deze eerste fase van de procedure.

Fase 2: subsidieaanvraag

Fase 2 is de daadwerkelijke subsidieaanvraag. Subsidieaanvragen (aanvragen) kunnen uitsluitend ingediend worden, als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee. Een aanvraag bevat onder andere een uitgebreidere versie van het onderzoeksvoorstel, systematische review en intentieverklaringen van betrokken zorgaanbieders. De hoofdaanvrager van de subsidieregeling moet een bestuurlijk vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder.

Als de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn externe, onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De Advezo toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de subsidieregeling Veelbelovende zorg, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de Advezo de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. Aanvragen komen alleen in aanmerking voor subsidie als aan alle criteria van de regeling is voldaan. De Advezo adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut aan de hand van een prioriteringsmatrix over de aanvragen die voldoen aan de criteria. Namens de minister van VWS neemt het Zorginstituut binnen 5 maanden een besluit over het wel of niet verlenen van subsidie. Op de pagina ‘Indienen subsidieaanvraag’ staat alle informatie over deze tweede fase van de procedure.

Op de pagina ‘Veelbelovende zorg - voorwaarden en procedure’ staat een uitgebreide toelichting op de volledige procedure voor het indienen van het projectidee en subsidieaanvraag bij de subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.  

Jaarlijkse informatiebijeenkomsten

Voordat u een projectidee indient, is het belangrijk dat u goed weet wat er bij de gehele subsidieaanvraag komt kijken en wat er van u verwacht wordt. Samen met ZonMw organiseert het Zorginstituut jaarlijks een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Tijdens deze bijeenkomsten lichten commissieleden en medewerkers van ZonMw en het Zorginstituut alle aspecten van de regeling uitgebreid toe en geven zij tips voor het indienen van het projectidee en de subsidieaanvraag. Na afloop van hun presentaties is er tijd voor vragen uit de zaal. 

Meer weten over de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Bekijk de 3 video’s:

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan kunt u: