Indienen subsidieaanvraag subsidieregeling Veelbelovende zorg (fase 2)

Een subsidieaanvraag voor de regeling veelbelovende zorg kan worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Op deze pagina leggen we uit hoe het indienen van een subsidieaanvraag in zijn werk gaat en hoe de aanvraag getoetst wordt.

Stap voor stap: het indienen van een subsidieaanvraag

In deze video van het Zorginstituut Nederland wordt uitleg gegeven over het aanvragen en beoordelen van een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.

UPTEMPO BEAT

BEELDTEKST: Hoe doe ik een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg?

VROUW: Wilt u subsidie aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan zijn er een aantal fases die u doorloopt voordat u een subsidie krijgt. We leggen u uit hoe een aanvraag in z'n werk gaat.

Voordat u een subsidie kunt aanvragen, dient u eerst een projectidee in. Dit is een korte beschrijving van een interventie-indicatiecombinatie die u wilt onderzoeken. U beschrijft dat de interventie veilig is en de werkzaamheid aannemelijk. Bovendien beschrijft u de relevantie van de behandeling en de onderzoeksopzet. Nog een tip: betrek zo snel mogelijk relevante experts zoals een methodoloog, een HTA-expert en onderzoekers met ervaring met grootschalig onderzoek.

Let op dat uw projectidee voldoet aan de criteria. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om zorg die al vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voldoet uw projectidee aan alle criteria? Dien dan op tijd uw volledig projectidee in via Mijn ZonMw.

BEELDTEKST: Advies over projectidee.

VROUW: De adviescommissie Veelbelovende zorg adviseert over het wel of niet verder uitwerken van een subsidieaanvraag. Bij een positief advies krijgt u aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld over een onderzoeksdesign. Na het advies heeft u ongeveer twee maanden de tijd om een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Werk hierbij het onderzoeksvoorstel uit, schrijf een systematische review en stel een begroting op. En vergeet de relevante steunbetuigingen niet.

BEELDTEKST: Aanvraag indienen.

VROUW: Uw subsidieaanvraag wordt als eerste voorgelegd aan een aantal externe referenten. En na ongeveer vijf weken krijgt u commentaar. Binnen twee weken geeft u hierop weer een schriftelijke reactie.

BEELDTEKST: Beoordeling.

VROUW: Uiteindelijk wordt de aanvraag beoordeeld op alle criteria. De adviescommissie kijkt naar de aanvraag, de referentenrapporten en uw reactie daarop. Binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag besluit het Zorginstituut of de subsidie wordt verleend.

Meer weten? Lees dan alles over de regeling, het tijdspad en de criteria op onze website. En tot slot nog een laatste tip. Neem in een vroeg stadium contact op met het team van Veelbelovende zorg.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend.

Indienen subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee en gaat dieper in op onder andere de relevantie en aanpak van het onderzoek. Per jaar zijn er 2 rondes voor het aanvragen van subsidie. Op dit moment kunt u geen subsidieaanvraag indienen.

Toelichting MijnZonMw

In het document ‘Toelichting bij aanvraagformulier’ vindt u een toelichting bij onderstaande bijlagen en de invulvelden van MijnZonMw, het systeem waarmee u de subsidieaanvraag indient. 

Verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag

De volgende bijlagen moeten verplicht worden ingevuld en toegevoegd bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd. Let op: deze bijlagen horen bij een subsidieronde die al is gesloten en dienen alleen als voorbeeld.

Daarnaast moet u nog 3 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format.

Bijlage 7 - Steunbetuigingen
Bijlage 8 - Systematische review
Bijlage 10 - Reaction to the comments of the committee

Planning indienen subsidieaanvraag

Op de pagina Tijdspad subsidierondes vindt u de actuele planning per ronde. 

Toetsing subsidieaanvraag

Nadat een subsidieaanvraag is ingediend, wordt deze in 2 stappen getoetst. Eerst vraagt ZonMw referenten om de aanvraag te beoordelen. Dit zijn externe en onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager krijgt 2 weken de tijd om een schriftelijke reactie op deze rapporten te geven.

In stap 2 toetst de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de regeling. De Advezo neemt de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee in de beoordeling. De Advezo mag, mits gemotiveerd, afwijken van het oordeel van de referenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de reactie van een aanvrager. Ook kan de commissie de argumenten van een referent anders wegen of bij verschillen tussen referenten de argumenten van één referent (bv. de klinische expert) zwaarder laten meewegen. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan. Indien het subsidieplafond in een ronde wordt overschreden, dan wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van rangorde. De rangorde wordt bepaald met de prioriteringsmatrix. De Advezo adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de subsidieaanvragen die voldoen aan de criteria aan de hand van de prioriteringsmatrix. Vervolgens neemt het Zorginstituut, namens de minister van VWS, een besluit over het wel of niet verlenen van subsidie.

Prioriteringsmatrix
Commissieoordeel Zeer relevant Relevant Laag relevant
Zeer goede kwaliteit 1 4 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Goede kwaliteit 2 5 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Voldoende kwaliteit 3 6 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Matige kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criteria relevantie en kwaliteit
Onvoldoende kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criteria relevantie en kwaliteit

Meer informatie over de criteria en procedure van de subsidieregeling leest u op de pagina Criteria en procedure 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'.

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan kunt u: