Indienen projectidee subsidieregeling Veelbelovende zorg (fase 1)

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere een beschrijving van veiligheid en werkzaamheid en relevantie van de interventie bij de te onderzoeken patiëntenpopulatie.

Stap voor stap: het indienen van een subsidieaanvraag

In deze video van het Zorginstituut Nederland wordt uitleg gegeven over het aanvragen en beoordelen van een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.

UPTEMPO BEAT

BEELDTEKST: Hoe doe ik een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg?

VROUW: Wilt u subsidie aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan zijn er een aantal fases die u doorloopt voordat u een subsidie krijgt. We leggen u uit hoe een aanvraag in z'n werk gaat.

Voordat u een subsidie kunt aanvragen, dient u eerst een projectidee in. Dit is een korte beschrijving van een interventie-indicatiecombinatie die u wilt onderzoeken. U beschrijft dat de interventie veilig is en de werkzaamheid aannemelijk. Bovendien beschrijft u de relevantie van de behandeling en de onderzoeksopzet. Nog een tip: betrek zo snel mogelijk relevante experts zoals een methodoloog, een HTA-expert en onderzoekers met ervaring met grootschalig onderzoek.

Let op dat uw projectidee voldoet aan de criteria. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om zorg die al vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voldoet uw projectidee aan alle criteria? Dien dan op tijd uw volledig projectidee in via Mijn ZonMw.

BEELDTEKST: Advies over projectidee.

VROUW: De adviescommissie Veelbelovende zorg adviseert over het wel of niet verder uitwerken van een subsidieaanvraag. Bij een positief advies krijgt u aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld over een onderzoeksdesign. Na het advies heeft u ongeveer twee maanden de tijd om een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Werk hierbij het onderzoeksvoorstel uit, schrijf een systematische review en stel een begroting op. En vergeet de relevante steunbetuigingen niet.

BEELDTEKST: Aanvraag indienen.

VROUW: Uw subsidieaanvraag wordt als eerste voorgelegd aan een aantal externe referenten. En na ongeveer vijf weken krijgt u commentaar. Binnen twee weken geeft u hierop weer een schriftelijke reactie.

BEELDTEKST: Beoordeling.

VROUW: Uiteindelijk wordt de aanvraag beoordeeld op alle criteria. De adviescommissie kijkt naar de aanvraag, de referentenrapporten en uw reactie daarop. Binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag besluit het Zorginstituut of de subsidie wordt verleend.

Meer weten? Lees dan alles over de regeling, het tijdspad en de criteria op onze website. En tot slot nog een laatste tip. Neem in een vroeg stadium contact op met het team van Veelbelovende zorg.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de regeling ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend. 

Projectidee

Voordat u een subsidie kunt aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg, moet u eerst een projectidee indienen. Dit is een beknopte beschrijving van een project met daarin onder andere een onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid en de relevantie van het onderwerp. Een projectidee bevat ook een korte versie van het onderzoeksvoorstel. Het doel van het indienen van het projectidee is de kansrijke onderwerpen te selecteren. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op de pagina 'Tijdspad subsidierondes' vindt u de actuele planning per ronde. 

Indiening projectidee via MijnZonMw

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via MijnZonMw. Hebt u nog niet eerder gewerkt met MijnZonMw? Dan moet u zich eerst registeren als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet, staat beschreven in de handleiding 'MijnZonMw'.

De ronde voor het indienen van een projectidee is momenteel geopend. U kunt een projectidee indienen tot uiterlijk 3 september 2024 om 14.00 uur. 

Voor het schrijven van een projectidee raden wij u aan om het document 'Toelichting bij aanmeldformulier projectidee subsidieronde 12' goed te lezen.

Het volgende formulier is bedoeld als voorbeeld dat u moet invullen en als bijlage toevoegen in MijnZonMw:

Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Voor het uitdenken van het onderzoeksvoorstel raden wij u aan om het document ‘Tips voor opstellen van PICOTs’ goed te lezen.

Toetsing van het projectidee

Op verzoek van de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) bepalen medewerkers van het Zorginstituut eerst of de te onderzoeken behandeling onder één van de volgende 3 soorten zorg valt:

  • geneeskundige zorg; 
  • farmaceutische zorg; 
  • hulpmiddelenzorg.

Daarnaast toetsen zij of de enige reden dat de behandeling bij de betreffende aandoening niet vergoed wordt uit het basispakket uitsluitend gelegen is aan het feit dat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk

Als het projectidee aan deze 2 criteria voldoet, toetst de Advezo of de veiligheid is aangetoond, de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt, risico en baten in balans zijn en of het onderwerp relevant is. Daarnaast toetst de Advezo globaal de kwaliteit en haalbaarheid van de onderzoeksopzet. Op basis van het projectidee adviseert de Advezo vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over de onderzoeksopzet of het betrekken van extra specialistische expertises.

Het advies van de Advezo is niet bindend. Als een indiener toch besluit een subsidieaanvraag in te dienen, dan is dit mogelijk.

Wie kan een aanvraag indienen?

De hoofdaanvrager moet een bestuurlijke vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder, zoals een ziekenhuis of fysiotherapiepraktijk. Dit staat beschreven in de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Daarnaast moet worden samengewerkt met relevante patiëntenverenigingen en beroepsgroepen, en eventueel eigenaren van de interventie. Door samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven kunnen de aanwezige kennis en expertise optimaal worden ingezet.

Volledige procedure subsidieregeling Veelbelovende zorg

Op de pagina 'Criteria en procedure Subsidieregeling veelbelovende zorg' vindt u de volledige procedure. Hier leest u ook welke onderwerpen in aanmerking komen voor subsidie volgens de regeling.

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan kunt u: