Diabeteshulpmiddelen (Zvw)

Verzekerden met diabetes (suikerziekte) type 1 of 2 kunnen in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen.

Wanneer heeft iemand recht op diabeteshulpmiddelen?

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen als hij:

 • type 1 diabetes heeft en met insuline wordt behandeld, of;
 • type 2 diabetes heeft, bijna is uitbehandeld met bloedsuikerverlagende middelen en de arts behandeling met insuline overweegt.

De volgende diabeteshulpmiddelen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen:

 • bloedafnameapparatuur met bijbehorende lancetten;
 • bloedglucosemeter met bijbehorende teststrips en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
 • flash glucose monitoring (FGM) met sensors en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
 • een draagbare, uitwendige insulinepomp met toebehoren.

De kosten van vervanging van batterijen en oplaadapparatuur komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Zo nodig recht op aangepaste uitvoering

Als iemand door een beperking geen gebruik kan maken van reguliere diabeteshulpmiddelen, dan heeft hij recht op een aangepaste uitvoering van bloedafnameapparatuur en een bloedglucosemeter.

Glucose monitoring systemen

Flash glucose monitoring

Een Flash glucose monitor (FGM) kan vergoed worden als de verzekerde binnen een van de onderstaande groepen valt:

 • Kinderen met diabetes type 1;
 • Volwassenen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema (minimaal 4 keer per dag bloed afnemen via een vingerprik om de glucosewaardes te meten);
 • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol));
 • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes);
 • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

Meer informatie staat in:

Real time Glucose monitoring (rt-CGM)

Systemen voor real time continue glucose monitoring (rt-CGM) vallen onder de geneeskundige zorg. Vergoeding loopt via het ziekenhuis. 

Veel mensen vinden dat iedereen met diabetes de vrije keus moet hebben om samen met de behandelaar te kiezen voor rt-CGM of FGM. Zij vragen zich af waarom rt-CGM niet automatisch voor iedereen beschikbaar is. Lees waarom rt-CGM niet voor alle mensen met diabetes wordt vergoed. En hoe het Zorginstituut het wel of niet vergoeden van zorg afweegt: 'Bredere vergoeding Realtime Glucose Monitoring vanuit het basispakket: wanneer en voor wie?'.

Ketonenteststrips

Strips voor het meten van ketonen in de urine vallen onder de geneeskundige zorg. Vergoeding loopt via het ziekenhuis.

Insulinepompen

Het Zorginstituut heeft een standpunt ingenomen over de afbakening van hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg. Dit heeft gevolgen voor de bekostiging van bepaalde hulpmiddelen.

Insulinepompen vallen tot nu toe onder de hulpmiddelenzorg. Op grond van de criteria voor de afbakening, horen de insulinepompen eigenlijk thuis bij de geneeskundige zorg.

De betrokken partijen hebben inmiddels criteria opgesteld waar kwalitatief goede insulinepomptherapie aan moet voldoen. Zij zijn bezig om deze criteria in de praktijk in te voeren (implementatietraject). Partijen hebben ons geadviseerd om de bekostiging van de insulinepompen niet te wijzigen tijdens dit traject en wij hebben dit advies overgenomen.

De insulinepompen bij gebruik in de thuissituatie blijven onderdeel van de hulpmiddelenzorg.

Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen

Op dit moment vallen de diabeteshulpmiddelen onder twee verschillende aanspraken: de hulpmiddelenzorg en de geneeskundige zorg. Dat wil zeggen dat diabeteshulpmiddelen op verschillende manieren worden bekostigd: óf direct via de zorgverzekeraar óf via het ziekenhuis.

Het uitgangspunt is dat de patiënt kwalitatief goede en doelmatige diabeteszorg moet ontvangen. Het Zorginstituut ontving signalen van patiëntenverenigingen en zorgaanbieders dat niet iedere diabetespatiënt het best passende hulpmiddel zou krijgen door de verschillende aanspraken. Hierdoor staat de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg onder druk.

In samenwerking met alle belanghebbende partijen heeft het Zorginstituut bekeken hoe de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg vereenvoudigd en transparanter gemaakt zou kunnen worden.
Het resultaat is dat het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport heeft geadviseerd om alle diabeteshulpmiddelen onder de hulpmiddelenzorg te laten vallen.

Ook heeft het Zorginstituut vastgesteld dat rt-CGM (nu vergoed vanuit de geneeskundige zorg) alsnog thuishoort onder de hulpmiddelenzorg. Het gaat daarbij om rt-CGM als hulpmiddel in geval van diabetes. Als rt-CGM wordt ingezet bij andere aandoeningen, zoals glycogeenstapelingsziekte (GSD), blijft rt-CGM onder de medisch-specialistische zorg vallen.

Het is de bedoeling dat de aanpassing in de aanspraak op diabeteshulpmiddelen ingaat per 1 januari 2021. In voorbereiding op deze wijziging zijn partijen inmiddels bezig om de kwaliteitsdocumenten aan te passen.

Eigen risico

Diabeteshulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op diabeteshulpmiddelen staat beschreven in:

Rondetafel Diabeteszorg

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van het Zorginstituut, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Stichting BIDON en zorgverleners, zorgverzekeraars, fabrikanten en overheid. Het samenwerkingsverband richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg.

Lees meer op de pagina 'Rondetafel Diabeteszorg'.