Ronde Tafel Diabeteszorg: verbetering geneesmiddelzorg en hulpmiddelenzorg voor diabetespatiënten

De Ronde Tafel Diabeteszorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte.

Voordeel van deze manier van samenwerken

Een voordeel van deze samenwerking is dat kansrijke nieuwe behandelmethodes sneller voor vergoeding in aanmerking komen. Door vroegtijdige afstemming tussen alle betrokken partijen is het mogelijk om in aanloop naar een advies van het Zorginstituut processen als onderzoek en richtlijnontwikkeling meer parallel en interactief te laten verlopen. Deze samenwerking maakt het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in 1 keer te beoordelen.

Voordeel van dit overlegorgaan

Doordat alle betrokken partijen regelmatig samenkomen, is vroegtijdige afstemming mogelijk in aanloop naar een advies of standpunt van het Zorginstituut. Ook processen als onderzoek en richtlijnontwikkeling verlopen met een betere onderlinge samenwerking. Hierdoor kunnen kansrijke nieuwe behandelmethodes eerder voor vergoeding in aanmerking komen. De samenwerking maakt het mogelijk in één keer geneesmiddelen van diverse fabrikanten te beoordelen die behoren bij specifieke behandelingen.

Nieuwsupdate September 2020 - Oprichting werkgroep leefstijl
Diabetes type 2 heeft verschillende oorzaken. Maar een belangrijke oorzaak is een ongezonde leefstijl. Bij de preventie en behandeling van diabetes type 2 zouden leefstijlinterventies dan ook centraal moeten staan. Daarom heeft de Ronde Tafel Diabeteszorg een speciale werkgroep leefstijl opgericht. De nieuwe werkgroep gaat onderzoeken welke verschillende leefstijlinterventies er zijn, waarin ze van elkaar verschillen en welke interventies bij diabetes type 2 het meest geschikt zijn. De werkgroep zal ook kijken of er interventies zijn die voor vergoeding via het basispakket in aanmerking komen. Sinds 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met overgewicht of obesitas al vergoed als verzekerde zorg.

Agenda

De Ronde Tafel Diabeteszorg heeft nu het volgende onderwerp op de agenda staan:

  • Toepassing SGLT2 voor patiënten met diabetes type 2 met manifest atherosclerotisch vaatlijden
  • Leefstijlinterventie

Vergaderingen

De Ronde Tafel Diabeteszorg vergadert 6 keer per jaar. De NDF zit de vergaderingen voor.

1e resultaat

Sinds de start van de Ronde Tafel Diabetes in september 2016, heeft de samenwerking al tot meerdere successen geleid. Toenmalig minister Schippers van VWS nam het advies van het Zorginstituut over om de combinatie basale insuline plus bloedglucose verlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te vergoeden. Deze combinatiebehandeling is voor een duidelijk omschreven categorie diabetespatiënten. Het gaat om patiënten met diabetes type 2 die, naast eventuele orale medicatie, met langwerkende insuline hun streefwaarden niet halen en een BMI≥ 30 kg/m2 hebben. Sinds januari 2017 wordt de combinatiebehandeling uit het basispakket vergoed.

2e resultaat

In juni 2017 is een 2e resultaat bereikt: op advies van de Ronde Tafel Diabetes kunnen 2 extra groepen mensen met diabetes voortaan gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (rt-CGM). Voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor mensen met diabetes type 1 die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen, valt de rt-CGM voortaan onder de verzekerde zorg. De rt-CGM is een kleine glucosesensor, die onder de huid wordt geplaatst. Het glucosegehalte wordt hiermee permanent in de gaten gehouden. Er kan direct worden gereageerd op schommelingen in de bloedglucosewaarden.

Het advies van de Ronde Tafel Diabeteszorg is overgenomen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) die aan zijn achterban het advies heeft gegeven deze zorg voortaan te beschouwen als behorend tot het verzekerde pakket. Voor een aantal andere specifieke groepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

Veel mensen vinden dat iedereen met diabetes de vrije keus moet hebben om samen met de behandelaar te kiezen voor rt-CGM of FGM. Zij vragen zich af waarom rt-CGM niet automatisch voor iedereen beschikbaar is. Lees waarom rt-CGM niet voor alle mensen met diabetes wordt vergoed. En hoe het Zorginstituut het wel of niet vergoeden van zorg afweegt: 'Bredere vergoeding Real Time Glucose Monitoring vanuit het basispakket: wanneer en voor wie?'.

3e resultaat

Vanaf 10 december 2019 komen patiënten met diabetes (type 1 en 2) met een intensief insulineschema,die nu tenminste 4 keer per dag vingerprikken, in aanmerking voor vergoeding van Flash glucose monitoring (FGM). Dit concludeert het Zorginstituut in het 'Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met intensieve insulineschema'.

De voorwaarde is wel dat er door de beroepsgroepen en zorgverzekeraars kwaliteitscriteria worden opgesteld. Dit betekent niet dat iedere verzekerde automatisch FGM vergoed krijgt. Het Zorginstituut stelt in zijn standpunt als voorwaarde dat voor iedere individuele verzekerde moet worden nagegaan of FGM in zijn geval bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen op basis van zijn vermogen tot zelfmanagement. Dit zal gebeuren op basis van kwaliteitscriteria. Deze worden opgesteld door zorgverleners.

De Ronde Tafel Diabeteszorg is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit standpunt. Het op basis van bewijslast vaststellen wat de meerwaarde van FGM is voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie die vingerprikken, stond als onderwerp al langere tijd op de agenda van de Ronde Tafel. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Diabetes Federatie en patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland hebben in juni 2019 de benodigde bewijslast om een standpunt te kunnen innemen, gezamenlijk bij het Zorginstituut ingeleverd.

Betrokken partijen

De Ronde Tafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van: 

  • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
  • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
  • Producenten
  • Stichting BIDON
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverleners (medisch-specialisten en huisartsen)
  • Zorgverzekeraars
  • Zorginstituut Nederland

Publicaties