Invoering Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC)

De kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care (IC)' is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Na de vaststelling zijn alle partijen in de IC-zorg aan de slag gegaan met de implementatie. Het Zorginstituut ondersteunt waar nodig.

Onderzoek naar regionale netwerkvorming IC’s

‘Regionale samenwerking en het vormen van IC-netwerken’ zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care'. Daarom is het Zorginstituut in de zomer van 2019 een onderzoek gestart naar de regionale netwerkvorming van IC’s.

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de garantie dat IC-zorgbehoeftige patiënten op de juiste IC met de juiste expertise en middelen worden behandeld. Onderzoek naar dit belangrijke onderdeel van de kwaliteitsstandaard (‘netwerkvorming’) is erop gericht inzichten op te leveren om de IC-zorg in Nederland verder te verbeteren. Het gaat onder andere om inzichten in wat goed werkt in het samenwerken en in het ‘samen leren & verbeteren’ via netwerken. In het onderzoek ontwikkelen we ook een meet- en analysemethode voor samenwerken en ‘samen leren & ontwikkelen’. Met behulp van deze methode kunnen regionale IC-netwerken analyseren op welke manier zij voortgang kunnen boeken in hun samenwerking. De meet- en analysemethode wordt ook bruikbaar in andere medische specialismes of andere zorggebieden.

Het onderzoek is gestart in mei 2019 en wordt uitgevoerd door Ecorys. Voor de uitwerking van dit onderzoek wordt samengewerkt met:

  • de Stuurgroep IC;
  • de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care);
  • V&VN-IC (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland);
  • de kerngroep IC-netwerken.

In de zomermaanden van 2019 zijn coördinatoren van de regionale IC-netwerken benaderd voor een interview. In het najaar van 2019 werden in een selectie van de netwerken aanvullende interviews afgenomen met professionals en bestuurders binnen de (ziekenhuizen binnen) regionale IC-netwerken. Vanwege COVID-19 is de presentatie van de resultaten uitgesteld.

Voor informatie

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen door te mailen naar evaluatieICnetwerken@zinl.nl.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' opgenomen in het Register

Op 21 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloten om het tripartiet aangeboden Addendum bij de 'kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care' op te nemen in het openbaar Register. Het addendum gaat over de aanwezigheid van een intensivist overdag in het weekend en op feestdagen en over de begeleiding van spoedtransport. Het Zorginstituut vraagt aan de Stuurgroep IC om het gebruik van dit addendum te monitoren en de opgedane praktijkervaring mee te nemen in de herziening van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care'.

Brief van het Zorginstituut aan de Stuurgroep IC over opname Addendum 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)' in het Register

De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Het addendum is - zoals de naam al zegt - geen opzichzelfstaand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC' gelezen moet worden.

Addendum bij de 'Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care (IC)'

Tijdlijn

Een overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care' en bijbehorende indicatoren.