Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM)

Steeds vaker worden dure, specialistische geneesmiddelen op de markt toegelaten, terwijl nog onzekerheid bestaat over de (kosten)effectiviteit, de juiste plaatsbepaling in de behandeling of de juiste indicatiestelling. Deze middelen stromen vaak automatisch het basispakket in, terwijl het kan gaan om niet-uitontwikkelde producten, waarvoor wel een volwaardige prijs wordt berekend.

De foto toont een kast met geneesmiddelen
©Hollandse Hoogte

Registreren van gegevens

Gezien de ontwikkelingen rond specialistische geneesmiddelen, groeit de behoefte om de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en (bij)werkingen van nieuwe geneesmiddelen in de praktijk goed te blijven volgen. Dit is van belang om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te blijven verbeteren en de houdbaarheid van ons systeem te bewaken. Om de uitkomsten van een behandeling met een nieuw geneesmiddel te kunnen meten, moet informatie uit de klinische praktijk structureel worden vastgelegd.

Deze informatie kan in de praktijk verzameld worden via patiënt- of aandoeningenregistraties. Deze registraties kunnen artsen en patiënten ook tijdig van betere informatie voorzien, zodat een behandeling meer persoonlijk en gericht kan worden gegeven.

Uiteindelijk zal de registratie van dure geneesmiddelen moeten leiden tot de beste zorg voor de beste prijs. Zo kan behandeling met dure, innovatieve geneesmiddelen tijdig worden gestart bij de juiste patiënten, en dan alleen bij die patiënten bij wie de behandeling echt werkt.

Regie op Registers

De minister  van VWS heeft het Zorginstituut de opdracht gegeven om te komen tot gegevensverzamelingen, die ten minste beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor dure geneesmiddelen. Het is daarbij niet van belang of deze geneesmiddelen bij de start van instroom in het pakket wel of niet beoordeeld zijn. De oplossing moet structureel zijn. Daarom heeft het Zorginstituut als voornaamste opdracht van de minister gekregen om te komen tot meer regie op de registraties, en daarmee tot meer uniformiteit.

Nieuwsbrieven

Via nieuwsbrieven houden we betrokken partijen op de hoogte van de stand van zaken van het project. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via rordgm@zinl.nl.

Werksessies

Elkaar (fysiek) ontmoeten en in gesprek gaan is een belangrijke voorwaarde om dit programma tot een succes te brengen. Daarom organiseert het Zorginstituut werksessies waar we partijen uitdagen met de diverse vraagstukken die eerder zijn opgehaald. De vraagstukken zijn opgehaald in onder andere de startbijeenkomst van 27 november 2019 en in de samenwerking van het project met de Expertisegroep, het LODG en VWS (als opdrachtgever).

Agenda geplande werksessies

Hieronder staat de agenda voor de eerste maanden van 2021. In het nieuwe jaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden digitaal plaats als dat vanwege de huidige maatregelen in verband met COVID-19 niet anders kan.

Wij zijn op de hoogte van de verschillende programma’s en initiatieven vanuit onder meer het ministerie van VWS die overeenkomst hebben met Regie op Registers. Wij trekken gezamenlijk op met dergelijke projecten en proberen samen te werken waar dat kan.

Start casestudiecafé

 • Maart 2021 (exacte datum wordt later bekend)

Nationale en internationale initiatieven

We zien dat veel partijen - nationaal en internationaal - actief bezig zijn met dit soort registraties. Maar in de praktijk vindt de ontwikkeling van patiëntenregistraties om gebruik en (kosten)effectiviteit van dure geneesmiddelen te monitoren versnipperd plaats. Een structurele, uniforme  aanpak voor dit specifieke doel komt niet vanzelf tot stand.

Belangrijk in dit project is dat het Zorginstituut nadrukkelijk zal aansluiten bij andere activiteiten en initiatieven. Om hier voldoende ruimte voor te maken, zal het project 'Regie op Registers' gefaseerd en in nauwe afstemming met relevante partijen worden uitgevoerd.

Tijdelijke Commissie

Het project zal zich laten bijstaan door de 'Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'. Deze commissie geeft advies en zorgt voor draagvlak en verbinding met bestaande initiatieven. Deelname aan de commissie is op persoonlijke titel. De samenstelling kan gedurende het project wijzigingen (bijvoorbeeld per fase). Daarnaast kunnen er voor deelprojecten extra mensen gevraagd worden.

Lees meer op de pagina 'Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'.

Verwachte resultaten van het project

Het project 'Regie op Registers' moet leiden tot de volgende resultaten:

 • Een helder (architectuur)kader voor het registreren (en rapporteren) van gegevens over het gebruik van dure geneesmiddelen in de praktijk, inclusief de klinische en relevante uitkomsten van de behandeling voor de patiënt (registerkader).
 • Een aantal afspraken over:
  • een gemeenschappelijk taal voor geneesmiddelenregistraties;
  • de gegevens die minimaal in de registraties worden opgenomen;
  • de herkomst (zoveel mogelijk bij de bron ophalen van gegevens en meervoudig gebruiken) en registratie van die gegevens;
  • de vindbaarheid van geneesmiddelenregistraties;
  • de toegankelijkheid en machineleesbaarheid van de gegevensset (uitwisselingsformaat voor kennisrepresentatie, technische standaard, et cetera);
  • de herbruikbaarheid van de gegevens;
  • de bewerking van de gegevens.

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot de beste zorg voor de beste prijs, waarbij behandeling met dure, innovatieve geneesmiddelen tijdig kan worden gestart bij de juiste patiënten, en dan alleen bij die patiënten bij wie de behandeling echt werkt.

Voor informatie

Voor verdere informatie over het project kunt u een e-mail sturen naar rordgm@zinl.nl.

Globale planning

Stap in het proces Periode

Start van het project
Invulling Tijdelijke Commissie

april - mei 2019

Gesprekken met stakeholders (veldpartijen, initiatieven en werkgroepen)
Ophalen input voor kick-off

mei 2019 - september 2019
Bijeenkomst met alle betrokken partijen en belanghebbenden 27 november 2019

Definitiefase
Verdere uitwerking plan van aanpak en begroting voor 2020 en verder

mei 2019 - mei 2020
Productiefase

mei 2020 - mei 2022

Implementatiefase mei 2022 - mei 2024

Publicaties