Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - doorontwikkeling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader bevat een aantal opdrachten voor partijen in de verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een personeelsnorm. Deze ontwikkelopdrachten worden nu door hen uitgevoerd.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader door de sector

De partijen in de verpleeghuiszorg werken aan de ontwikkelopdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Deze opdrachten zijn onderverdeeld in 5 thema’s:

  1. Veiligheid
  2. Leren en verbeteren
  3. Personeelssamenstelling (onder andere de contextgebonden personeelsnorm)
  4. Gebruik van informatie
  5. Implementatie

De stuurgroep Kwaliteitskader is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de opdrachten. In deze stuurgroep zijn de zorgaanbieders, de professionals, de cliënten en de zorgkantoren vertegenwoordigd. Ze bewaakt de voortgang en toetst ook of de werkplannen voldoen aan het Kwaliteitskader.

Voortgang op ontwikkelopdrachten

Voor de totaal 28 opdrachten zijn nu 15 werkplannen door de stuurgroep geaccordeerd. 5 opdrachten worden of zijn al uitgevoerd. Zo heeft de V&VN voor haar achterban een ledenversie van het Kwaliteitskader gemaakt in de vorm van een poster.

Op dit moment werkt V&VN samen met andere partijen aan de ontwikkeling van de landelijke context gebonden norm voor voldoende en vakbekwaam personeel. Deze personeelsnorm komt via 2 sporen tot stand.

  • De V&VN ontwikkelt de concept leidraad ‘Verantwoorde Personeelssamenstelling’ door, die vanuit Waardigheid & Trots is ontstaan, tot een handreiking voor verzorgenden en verpleegkundigen die aansluit bij de inhoud van het kwaliteitskader.
  • Kennis die door onderzoek wordt ingebracht.

De contextgebonden norm staat gepland voor eind 2018.

Voor nadere toelichting of informatie over het verloop van de opdrachten kunt u terecht bij de veldpartij die de opdracht trekt. Dit schema geeft een actueel overzicht van de opdrachten in het kwaliteitskader. Voor elke opdracht staan in het schema de contactgegevens van het bijbehorende aanspreekpunt.

TijdlijnOntwikkelingen rond Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2015-2018