Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - doorontwikkeling

Een brede groep partijen uit de langdurige zorg hebben in maart 2023 het 'Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' uitgebracht. Dit kompas wordt gedragen door een grote groep organisaties en mensen vanuit alle betrokken domeinen. Onder meer wijkverpleging, maatschappelijk werkers, mantelzorgers, gemeenten en zorgkantoren. Het doel is een duurzame infrastructuur voor passende zorg en ondersteuning voor ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

Generiek kompas als leidraad voor kwaliteit van bestaan

Het Generiek kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor patiënten, cliënten en hun naasten is het kompas straks een duidelijke leidraad om te weten wat zij nodig hebben en van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken. Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Tijdspad indienen 'Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' bij Register

Het kompas is op 24 maart 2023 aangeboden aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. Daarbij hebben partijen aangegeven meer tijd nodig te hebben om het kompas te concretiseren. Het Generiek kompas wordt door alle betrokken partijen gedragen, maar er is nog verdere uitwerking nodig. De Raad van Bestuur heeft uitstel verleend voor indiening tot 1 december 2023:

Brief van Zorginstituut over uitstel aanbieden Generiek Kompas bij Register.

In juni 2023 hebben partijen samen de werkagenda opgesteld voor het ‘Generiek kompas en aangeboden aan het Zorginstituut:

Werkagenda doorontwikkeling Generiek kompas (incl. aanbiedingsbrief partijen).

In juli 2023 heeft het Zorginstituut op de werkagenda gereageerd:

Reactie Zorginstituut op werkagenda Generiek kompas.

Op 1 januari 2024 moet het kompas zijn opgenomen in het Register. Partijen gebruiken 2023 om inzicht te krijgen hoe bestaande kaders zich verhouden tot het kompas en wat nodig is voor een soepele overgang, zodat het nieuwe kompas per 1 januari 2024 kan ingaan. Vanaf 1 januari 2024 vervangt het Generiek kompas dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (inclusief addendum) en het betreffende deel van het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Betrokken partijen

De partijen die bij het Generiek kompas zijn betrokken of nog worden betrokken, zijn: KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, Koepel Gepensioneerden, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, Sociaal Werk Nederland, BPSW, Nederlands Instituut van Psychologen, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, de gemeente Den Haag en een huisarts met verbinding naar LHV.

Tijdlijn

Doorontwikkeling Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan