Zorgpartijen krijgen ruimte om meetinstrumenten te ontwikkelen

Zorginstituut Nederland heeft besloten de uitvraag van de CQ-index Verpleging Verzorging en Zorg Thuis (VVT) te bevriezen voor de verpleegzorg. Dit naar aanleiding van het verzoek van ActiZ, BTN, NPCF en ZN om de CQi af te schaffen. Het Zorginstituut wijst er op dat er nog geen gedragen alternatief is om kwaliteit van de verpleegzorg te meten. Zorgaanbieders in de verpleegzorg zijn vanaf 1 januari tot 1 oktober 2016 niet meer verplicht de CQ-index te gebruiken om ervaringen van cliënten te meten. Dit geeft partijen tijd om te werken aan alternatieve meetinstrumenten.

Alternatieven

Hoewel het gebruik van de CQi-vragenlijst vanaf 1 januari niet meer verplicht is, blijven zorgaanbieders verantwoordelijk voor het transparant maken van de ervaringen van hun cliënten. Cliëntervaringen geven belangrijke informatie om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen gewoon gebruik blijven maken van de CQ-index. Er wordt gewerkt aan alternatieve meetinstrumenten, bijvoorbeeld via ZorgkaartNederland en andere verbeterplannen binnen 'Waardigheid en Trots'. Diana Delnoij, hoofd kwaliteitsinstituut: “Omdat we de CQi bevriezen en niet schrappen gaan waardevolle cliëntervaringen niet verloren. Het is goed dat de partijen in de sector verschillende opties onderzoeken. Maar we kunnen en mogen onze ‘oude schoenen’ niet weggooien voordat we nieuwe hebben die goed passen.”

Argumenten

De betrokken partijen menen dat de CQi onvoldoende inzicht geeft in de kwaliteit van de verpleegzorg om te gebruiken voor verbetering en vernieuwing. Het instrument wordt als administratief belastend ervaren. Met het besluit willen de partijen ook ruimte bieden aan een kwaliteitskader waarin de waardering en de beoordeling van de cliënt centraal staat.

Nieuw Kwaliteitskader

De verplichting voor het gebruik van de CQi-vragenlijst vervalt niet voor de thuiszorg en de wijkverpleging. Voor de verpleegzorg vervalt de verplichting totdat het kwaliteitskader Verpleegzorg is vastgesteld. In dit kwaliteitskader wordt ook een uniform en gevalideerd meetinstrument voor het meten van cliëntervaringen opgenomen. Uiterlijk 1 oktober 2016 willen ActiZ, BTN, NPCF en ZN dit nieuwe kwaliteitskader indienen bij Zorginstituut Nederland.

Gevolgen

Mochten de partijen er niet in slagen om per 1 oktober een gedragen en beter passend meetinstrument aan te wijzen dan geldt de CQi-verplichting alsnog. Praktisch betekent dit dat zorgaanbieders alsnog de bestaande CQ-index moeten gebruiken om ervaringen van cliënten aan te leveren over de resterende maanden van 2016. Burgers hebben wettelijk recht op informatie over geleverde kwaliteit van zorg.

Tot slot

Het Zorginstituut wil samen met partijen werken aan betere kwaliteit van verpleegzorg. Daartoe ondersteunt en faciliteert het Zorginstituut partijen om te komen tot een beschrijving wat goede verpleegzorg is en hoe dit inzichtelijk gemaakt kan worden. Binnen 'Waardigheid en Trots' wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader. We gaan ervan uit dat partijen de geboden ruimte ook daadwerkelijk benutten om het vraagstuk rond kwaliteit in de sector met beide handen aan te pakken.