Samenwerkingsprogramma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

Ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg werken samen in een landelijk programma: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Met dit programma willen de partijen de informatievoorziening verbeteren, de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen en meer informatie hergebruiken. Het programma richt zich in eerste instantie op informatie die wordt uitgewisseld door de ketenpartijen rond de kwaliteitsregistraties in de verpleeghuiszorg. Meer informatie over de status en voortgang van het programma kunt u vinden op de website KIK-V.

Bevindingendocument nulmeting KIK-V

Tussen maart en december 2019 hebben medewerkers van KIK-V gesprekken gevoerd met 24 zorgaanbieders in de verpleeghuissector. Het doel van deze ‘nulmeting’ is inzicht te krijgen in de huidige werkwijzen van verpleeghuizen rond het aanleveren van kwaliteitsinformatie. In het document staan ook de aanbevelingen die zorgaanbieders en andere ketenpartijen hebben opgesteld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in december 2019.

Van het 'Bevindingendocument nulmeting KIK-V’ is ook een samenvatting gemaakt.

Contact

E-mail: infokikv@zinl.nl

Planning

Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg is op 1 juli 2018 gestart en loopt 3 jaar.

Betrokken partijen

  • Cliënten en hun naasten via de Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg
  • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
  • Zorgkantoren en hun brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  •  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Ministerie van VWS
  • Zorginstituut Nederland