Passende zorg verbetertraject - Artrose van knie en heup (afgerond)

Zorginstituut Nederland heeft onderzocht hoe de zorg voor mensen met artrose van de knie of heup verbeterd kan worden. Dit is gedaan samen met relevante organisaties. Op basis van dit onderzoek heeft het Zorginstituut in juni 2014 het ‘Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup' gepubliceerd. Hierin staat omschreven waar nog ruimte is voor verbetering. De partijen in het veld zijn aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit het signalement. Hierover heeft het Zorginstituut in 2015 en 2016 een voortgangsrapportage uitgebracht. In 2017 hebben we samen met de betrokken partijen een evaluatieplan opgesteld, dat de basis vormt voor de evaluatiefase.

Tussenevaluatie

In 2019 en 2020 heeft de tussenevaluatie van de verbeterpunten uit het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup plaatsgevonden. In het rapport 'Tussentijdse evaluatie Artrose van knie en heup' van maart 2021 maken we de voortgang zichtbaar van de implementatie van de verbeterafspraken uit het verbetersignalement. Dit doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook bepalen we of nog verdere acties of afspraken nodig zijn.

Zinnige Zorg - Tussentijdse evaluatie Artrose van knie en heup

Eindevaluatie

We dragen de verdere implementatie van de verbeterafspraken over aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Tijdens de verdere implementatie van de verbeterafspraken behoudt het Zorginstituut een monitorende rol. We brengen een definitief evaluatierapport uit als declaratiedata tot en met 2021 beschikbaar zijn. Daarin analyseren we dan opnieuw de kwantitatieve resultaten over de periode 2014-2021. Zo kunnen we de effecten van de uitgevoerde verbeteringen beter in beeld brengen.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.

Tijdlijn

Behandeling van artrose knie en heup

Achtergrondinformatie

Het Zorginstituut heeft het Verbetersignalement uitgebracht in het kader van het project ‘Zinnige Zorg bij behandeling van artrose van knie en heup’. In een Zinnige Zorg project beoordeelt het Zorginstituut of de zorg die deel uitmaakt van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier wordt ingezet.

Wat staat er in het Verbetersignalement?

Na een systematische analyse stelde het Zorginstituut vast dat de zorg rond knie- en heupartrose van goede kwaliteit is. Op de volgende punten was er nog ruimte voor verbetering:

 • Toepassing van (beeldvormende) diagnostiek conform de geldende richtlijnen. Diagnostische interventies worden nu ruimer dan aanbevolen in de richtlijnen ingezet.
 • Selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere voorlichting, gedeelde besluitvorming, stepped care en scherpere indicatiestelling.
 • Verdere ontwikkeling van PROMs om beter inzicht te krijgen in gezondheidsuitkomsten en in patiëntenkenmerken samenhangend met een ongunstige uitkomst van prothese plaatsing. Doel is zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen een risicovolle operatie ondergaan zonder dat ze erop vooruitgaan.

Wat houdt de evaluatie in?

Een Zinnige Zorg project bestaat uit verschillende fasen. Het project ‘Zinnige Zorg bij behandeling van artrose van knie en heup’ bevindt zich nu in de laatste fase. Dit is de evaluatiefase.

In de evaluatiefase bekijkt het Zorginstituut samen met de betrokken partijen of de resultaten die benoemd zijn in het Verbetersignalement behaald zijn. Op basis daarvan bepalen we of er een nieuwe verbetercyclus gestart moet worden, met wellicht andere verbeterinstrumenten. In deze fase kijken we ook of alle benodigde informatie op een structurele wijze beschikbaar is.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties