Pakketadvies sluisgeneesmiddel brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) voor de behandeling van mantelcellymfoom (MCL)

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het medicijn brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn kan worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL). Vanwege de verwachte hoge kosten heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het middel in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Het Zorginstituut adviseert de minister om brexucabtagene autoleucel op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering, maar vindt wel dat de prijs met minstens 80% omlaag moet.

Update maart 2024: Tecartus voorlopig niet in het basispakket

De minister voor Medische Zorg heeft de Tweede Kamer in maart 2024 geïnformeerd dat brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) voorlopig in de sluis blijft staan en daarmee niet in het basispakket van de zorgverzekering komt. De minister geeft aan dat de leverancier op dit moment niet bereid is om een onderhandeling te voeren over een aanvaardbare prijs voor Tecartus. De leverancier heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het advies van het Zorginstituut en opnieuw een vergoedingsdossier in te willen dienen met nieuwe wetenschappelijke gegevens.

Lees de kamerbrief van 13 maart 2024.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Brexucabtagene autoleucel kan worden toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair MCL. Het gaat om behandeling na 2 of meer lijnen systemische therapie, waaronder een Brutons-tyrosinekinaseremmer (BTK-remmer)..

Mantelcellymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Het behoort tot de groep van non-Hodgkin lymfomen. Recidief betekent dat de kanker is teruggekomen, na eerst gedeeltelijk of geheel te zijn verdwenen. En refractair betekent dat de tumor niet op een eerdere behandeling heeft gereageerd. Het gaat om behandeling van patiënten die 2 of meer lijnen systemische therapie hebben gehad. Systemisch betekent dat de behandeling op het hele lichaam werkt, tegen de tumor en eventuele uitzaaiingen tegelijk.

Advies van het Zorginstituut

In een eerder pakketadvies uit september 2022 adviseerde het Zorginstituut de minister van VWS om brexucabtagene autoleucel niet te vergoeden. De fabrikant had de kosteneffectiviteit van het middel niet voldoende aangetoond. Daardoor kon het Zorginstituut de minister geen goed advies geven over welke prijsdaling noodzakelijk zou zijn om het middel wél te kunnen vergoeden. Nu heeft de fabrikant een aangepaste analyse van de kosteneffectiviteit ingediend. Het Zorginstituut concludeert dat het medicijn meerwaarde heeft voor de genoemde patiënten, omdat het de algehele overleving verlengt. Maar de exacte grootte van het effect blijft onzeker. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister om brexucabtagene autoleucel op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering en een prijsdaling van minstens 80% te bedingen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft brexucabtagene autoleucel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering.

Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als: 

  • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht; 
  • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik van het middel; 
  • succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister besluit uiteindelijk of het middel wel of niet uit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.