Pakketadvies sluisgeneesmiddel brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) voor de behandeling van bepaalde patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL)

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel brexucabtagene autoleucel (Tecartus®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Brexucabtagene autoleucel kan worden toegepast voor de behandeling van bepaalde patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL). Vanwege de verwachte hoge kosten heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het middel in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Het Zorginstituut adviseert de minister om brexucabtagene autoleucel niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Brexucabtagene autoleucel kan worden toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair MCL. Het gaat om behandeling na 2 of meer lijnen systemische therapie, waaronder een Brutons-tyrosinekinaseremmer (BTK-remmer).

Mantelcellymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Het behoort tot de groep van non-Hodgkin lymfomen. Recidief betekent dat de kanker is teruggekomen, na eerst gedeeltelijk of geheel te zijn verdwenen. En refractair betekent dat de tumor niet op een eerdere behandeling heeft gereageerd. Het gaat om behandeling van patiënten die 2 of meer lijnen systemische therapie hebben gehad. Systemisch betekent dat de behandeling op het hele lichaam werkt, tegen de tumor en eventuele uitzaaiingen tegelijk.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat brexucabtagene autoleucel bij de behandeling van de genoemde groep patiënten met recidiverend of refractair MCL voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Dat betekent dat de behandeling effectief is. Maar het Zorginstituut oordeelt ook dat de vraagprijs voor het middel te hoog is. Vergoeding van het middel tegen de huidige vraagprijs heeft daarom een te grote impact op het hele zorgbudget en is niet maatschappelijk te verantwoorden.

De kosteneffectiviteit van het middel is door de fabrikant niet voldoende aangetoond. Daarom kan het Zorginstituut de minister van VWS geen goed advies geven over welke prijsdaling noodzakelijk is om het middel wél te kunnen vergoeden. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS daarom brexucabtagene autoleucel niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

We realiseren ons dat de uitkomst van deze beoordeling voor patiënten en behandelaren teleurstellend is. Het Zorginstituut nodigt de fabrikant dan ook uit om de farmaco-economische analyse aan te passen en de kosteneffectiviteit van het middel beter te onderbouwen.

De fabrikant heeft inmiddels een aangepaste analyse van de kosteneffectiviteit ingediend. Op basis daarvan heeft het Zorginstituut in april 2023 opnieuw een standpunt uitgebracht.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft brexucabtagene autoleucel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering.

Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als: 

  • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht; 
  • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik van het middel; 
  • succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister besluit uiteindelijk of het middel wel of niet uit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed.