Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor abemaciclib (Verzenios®). Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaald type borstkanker. Vanwege de hoge budgetimpact heeft de minister voor Medische Zorg het middel in 2018 in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst.
Abemaciclib (Verzenios) is het 3e middel voor hetzelfde type borstkanker dat in de sluis is geplaatst. In de eerdere gevallen (palbociclib en ribociclib) adviseerde het Zorginstituut vorig jaar ze niet te vergoeden vanwege de hoge prijs tenzij de prijs van de middelen omlaag zou gaan. Ook de prijs van abemaciclib is hoog. Het Zorginstituut adviseert dan ook om ook over dit ‘sluismiddel’ afspraken te maken en daarbij aan te sluiten bij de prijsafspraken die al voor de andere middelen zijn gemaakt.

Abemaciclib

Abemaciclib is een selectieve remmer van de cyclineafhankelijke kinases 4 en 6 (CDK4/6) en is geïndiceerd voor de behandeling van vrouwen met hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of metastatische borstkanker:

  • in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocrien gebaseerde therapie, of bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen.

Vergelijking met ribociclib en palbociclib

Op basis van indirecte vergelijkingen kan worden geconcludeerd dat er waarschijnlijk geen sprake is van klinisch relevante verschillen in gunstige en ongunstige effecten van abemaciclib en de overige CDK4/6 remmers ribociclib (Kisqali®) en palbociclib (Ibrance®), die na eerdere sluisprocedures per 1 augustus 2017 en 1 mei 2018 respectievelijk in het basispakket zijn ingestroomd. In de praktijk komt het erop neer dat er bij subpopulaties specifieke keuzes voor een bepaald middel gemaakt kunnen worden door de beroepsgroep.

Advies Zorginstituut

Gegeven de hoge budgetimpact van abemaciclib, en in het licht van de beschikbaarheid van ribociclib en palbociclib, waarvoor een financieel arrangement bestaat, vindt het Zorginstituut de huidige prijs van abemaciclib niet acceptabel. Gehoord hebbende de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut om abemaciclib onder te brengen in hetzelfde financieel arrangement als ribociclib en palbociclib. Zodra dit arrangement afgelopen is per 31 december 2020 zouden de middelen zo snel mogelijk naar de markt moeten worden gebracht, zodat de 3 middelen onderling met elkaar kunnen concurreren.

Evaluatie

Indien abemaciclib op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling in het basispakket zal instromen, zal het Zorginstituut het gebruik ervan, evenals dat van ribociclib en palbociclib, actief gaan volgen. In 2021 zal het Zorginstituut de minister informeren over het resultaat van deze metingen.

Als uit deze monitoring signalen naar voren komen die sterk afwijken van de huidige ramingen kan dit aanleiding zijn voor het Zorginstituut om opnieuw de positie van abemaciclib binnen het indicatiegebied gemetastaseerde borstkanker te beoordelen.

Reactie van de minister

Na het advies van het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg met de fabrikant onderhandeld over een lagere prijs van het middel. Op basis van deze onderhandeling heeft de minister besloten om abemaciclib vanaf 1 september 2019 te vergoeden vanuit het basispakket. Prijsafspraken over geneesmiddelen zijn bijna altijd vertrouwelijk. Het is daarom niet mogelijk om aan te geven wat de besparing is.