Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM)

Er komen steeds meer innovatieve geneesmiddelen op de markt. Vaak is bij die nieuwe medicijnen nog veel onzeker over hoe goed ze werken en bij wie precies. Deze geneesmiddelen zijn meestal wel heel duur. Het programma Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) van Zorginstituut Nederland richt zich op een informatielandschap waarin praktijkeffecten van dure geneesmiddelen te volgen zijn. Zodat de zorg voor patiënten passend kan worden ingezet en de zorg voor iedereen toegankelijk blijft.

De foto toont een kast met geneesmiddelen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Registreren van gegevens

Om de effecten van geneesmiddelen te evalueren, zijn veel partijen actief bezig met het verzamelen van praktijkdata in registraties. In de vele verschillende registers komt een aantal knelpunten naar voren. Voor sommige aandoeningen bestaan geen registraties. En voor andere aandoeningen zijn er juist meerdere registraties die elkaar overlappen. De kwaliteit is wisselend. Om de informatie uit registers bruikbaar te maken voor alle partijen, is een structurele aanpak nodig.
Daarom is het Zorginstituut in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2019 gestart met het programma ROR DGM. Doel is om te komen tot een informatielandschap waarin informatie over dure geneesmiddelen is vastgelegd in de primaire zorgsystemen of in aandoeningsspecifieke registraties. Het gaat onder meer over:

  • welke gegevens moeten worden verzameld;
  • op welke manier dat moet gebeuren;
  • wie van deze gegevens gebruik kan maken.

Met een georganiseerd informatielandschap hebben we de mogelijkheid om te leren over de werking van dure geneesmiddelen in de praktijk. Dit is van belang om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te blijven verbeteren en de toegankelijkheid tot de zorg te bewaken.

In ROR DGM werkt het Zorginstituut samen met alle betrokken veldpartijen: zorgverleners, zorgaanbieders, farmaceuten, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en patiëntenverenigingen.

Voordelen voor iedereen

Het project ROR DGM moet uiteindelijk leiden tot een goed georganiseerd informatielandschap. Iedere organisatie met een gerechtvaardigde informatiebehoefte moet wijzer kunnen worden van actuele praktijkinzichten. En natuurlijk draait alles om de patiënt, om die de meest passende zorg te bieden. Passende zorg heeft voordelen voor iedereen:

  • Zorgverleners kunnen dan (dure) medicijnen gerichter inzetten voor specifieke groepen patiënten, wat verspilling voorkomt.
  • Patiënten kunnen een behandeling kiezen op basis van betere informatie. Het voorkomt onterechte verwachtingen en teleurstellingen als patiënten geen medicatie krijgen voorgeschreven die bij hen niet werkt. Ook hebben zij dan geen onnodige last van vervelende bijwerkingen.
  • De overheid kan het geld dat beschikbaar komt door verspilling van (dure) medicijnen te voorkomen, inzetten voor andere goede behandelingen of medicatie.
  • Onderzoekers kunnen gerichter onderzoek doen op basis van actuele praktijkinformatie.
  • Zorgverzekeraars hebben betere informatie om de juiste medicijnen in te kopen, tegen een eerlijke prijs.
  • Fabrikanten van medicijnen krijgen meer informatie over de veiligheid en effectiviteit van de medicijnen als patiënten ze een langere tijd gebruiken.

Casestudies

Het project ROR DGM is in samenwerking met veldpartijen eind 2020 gestart met 4 praktijktoetsen over het vastleggen van effecten van geneesmiddelen. Deze zogenoemde casestudies hadden een looptijd van 2 jaar en gaven meer inzicht over welke gegevens verzameld moeten worden en op welke manier. Ontwikkelde visies, methoden en procedures werden getoetst in de praktijk en aangescherpt. Met als doel een protocol te ontwikkelen om registraties geschikt te maken voor het monitoren van de (kosten-)effectiviteit van dure geneesmiddelen.

Nationale en internationale initiatieven

Het huidige informatielandschap in de zorg is versnipperd. Veel partijen – nationaal en internationaal – zijn actief bezig om de uitwisseling van zorginformatie beter te organiseren. ROR DGM zal nadrukkelijk aansluiting zoeken bij deze activiteiten en initiatieven. Zodat we voor iedereen een goed georganiseerd informatielandschap kunnen realiseren.

Expertisegroep

Het project laat zich bijstaan door de 'Expertisegroep Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'. Deze tijdelijke commissie bestaat uit verschillende experts met een brede inhoudelijke kennis uit het veld. Zij geven ROR DGM advies en zorgen voor draagvlak en verbinding met bestaande initiatieven.

Lees meer op de pagina 'Expertisegroep Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'.

2021: dringend appel voor centrale regie op het zorginformatielandschap

Eind december 2021 heeft de expertisegroep een dringend beroep gedaan op het ministerie van VWS, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars voor centrale regie op het zorginformatielandschap om de huidige fragmentatie op te heffen.

Lees hier meer over het dringend appel voor centrale regie op het zorginformatielandschap.

2023: aanvullende oproep om regie op zorginformatie te versnellen

De expertisegroep heeft in juni 2023 een aanvullende oproep gedaan aan de minister van VWS om de centrale regie op zorginformatie te versnellen. De leden zien dat er verschillende goede initiatieven zijn, maar ze stellen dat er meer centrale regie moet komen. Ook roepen ze op om te bouwen aan gestandaardiseerde gezondheidsdata en om een Dutch Health Data Authority (DHDA) op te richten.

Lees hier meer over het dringend advies: centrale regie op zorginformatie; niet meer dromen maar vooral nu doen! 

Voor informatie

Hebt u vragen over het project ROR DGM? Dan kunt u een e-mail sturen naar rordgm@zinl.nl.

Planning

Stap in het proces Periode

Start van het project

Invulling Tijdelijke Commissie

april - mei 2019
Gesprekken met stakeholders (veldpartijen, initiatieven en werkgroepen)
Ophalen input voor kick-off
mei - september 2019
Definitiefase
Verdere uitwerking plan van aanpak en begroting voor 2020 en verder
april 2019 - juli 2020
Casestudiefase juli 2020 - december 2022
Overbruggingsfase januari - december 2023
Afrondingsfase
Overdracht en integratie naar Kwaliteitsregistraties, overige projecten en reguliere organisatie
januari - december 2024

Publicaties