Standpunt - Verduidelijkte criteria voor vergoeding medisch-specialistische revalidatie

In dit standpunt stelt Zorginstituut Nederland vast welke patiënten specialistische revalidatiezorg uit het basispakket van de zorgverzekering kunnen krijgen en hoe deze zorg is samengesteld. Het standpunt gaat over de gehele zorgverlening door revalidatieartsen. We noemen dit medisch-specialistische revalidatie (MSR). Daarnaast heeft het Zorginstituut samen met betrokken partijen in de zorg een handleiding met 4 indicatiecriteria gemaakt voor het beoordelen van welke individuele patiënten in aanmerking komen voor intensieve MSR-zorg.

Aanleiding standpunt MSR

Het Zorginstituut heeft de te verzekeren MSR-zorg opnieuw bekeken, nadat al eerder in 2015 een standpunt was uitgebracht. De inhoud hiervan bleek toch bij veel zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten(organisaties) onduidelijk, met name over de precieze reikwijdte en afbakening van deze zorg.

MSR-zorg is een intensieve vorm van revalidatiezorg gericht op het behandelen van mensen die door bepaalde ziekten of aandoeningen ernstige problemen ervaren in hun dagelijkse activiteiten. Zij komen daardoor moeilijk mee in de maatschappij. Het doel van een MSR-behandeling voor de patiënt is dat zij zichzelf goed kunnen redden, zelf controle nemen en beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Inhoud standpunt geeft meer duidelijkheid

Dit standpunt heeft als doel meer duidelijkheid te geven over:

  • de inhoud van MSR-zorg;
  • de indicatiegroepen van patiënten die in aanmerking komen voor MSR;
  • de afbakening van MSR vergeleken met andere vormen van revalidatiezorg;
  • de manier waarop revalidatieartsen bij een patiënt kunnen beoordelen of er een indicatie is voor intensieve MSR-zorg.

We verwachten dat de duidelijkheid van dit standpunt zal zorgen voor betere organisatie en efficiëntie van de gehele keten van revalidatiezorg. Zo krijgen patiënten passende zorg en geen intensievere behandeling dan nodig.

Handleiding en een kwaliteitsstandaard voor indicatiestelling

Samen met de beroepsorganisaties van revalidatieartsen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars hebben wij een handleiding gemaakt voor het stellen van de indicatie voor intensieve MSR-behandeling bij een patiënt die onder een van de indicatiegroepen valt. Met deze handleiding kan de revalidatiearts vaststellen welke relevante stoornissen de patiënt heeft, hoe ernstig de samenhangende gezondheidsproblemen zijn en welke voorgaande behandelingen zijn gegeven. De handleiding beschrijft 4 criteria waarmee revalidatieartsen kunnen beoordelen of een patiënt een indicatie heeft voor intensieve MSR-behandeling. Met de beroepsgroep en de zorgverzekeraars is afgesproken dat zij met de inhoud van dit standpunt als uitgangs- of startpunt een kwaliteitsstandaard uitwerken voor de individuele indicatiestelling door de revalidatiearts.

Effectiviteit MSR-behandeling na kanker nog onduidelijk

Bij MSR-behandeling bij mensen met chronische pijn hebben we vastgesteld dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit. Hierover hebben we in 2022 een apart standpunt uitgebracht.

Voor het toepassen van MSR als herstelzorg bij mensen die vanwege kanker zijn behandeld, hebben we vastgesteld dat er geen relevante gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken beschikbaar zijn. Daar is dus sprake is van een tekort aan kennis. We gaan op dit terrein een duidingsonderzoek uitvoeren om de vraag te beantwoorden in hoeverre de meerwaarde van MSR-behandeling bij deze indicatie voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Ook hierover brengen we een apart standpunt uit. Tot die tijd blijft de aanspraak op MSR voor deze indicatie ongewijzigd.

Gevolgde procedure

Het Zorginstituut kan – op eigen initiatief of op verzoek – verduidelijken of bepaalde zorg al dan niet tot het basispakket van de zorgverzekering behoort. Hierover brengen we standpunten uit. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben inspraak tijdens het opstellen van een standpunt. Zij kunnen aangeven welke vragen zij belangrijk vinden om mee te nemen bij de beoordeling. Ook kunnen zij op het conceptstandpunt reageren voordat het Zorginstituut dit vaststelt. Hierna kan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeren over het standpunt. Die informatie gaat dan ook naar patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zo krijgt iedereen duidelijkheid en bewaken we met elkaar dat het basispakket zorg van goede kwaliteit bevat. Iedereen moet immers kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.

Lees meer informatie over de procedure bij een standpunt op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit standpunt? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Harald Miedema via hmiedema@zinl.nl.