Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Adviseur team GGZ

Het team GGZ van de afdeling Zorg is op zoek naar een adviseur. Team GGZ is verantwoordelijk voor het bevorderen van zinnige zorg voor mensen met een psychische aandoening. Vanuit jouw praktijkervaring en expertise lever je een leidende bijdrage aan diverse projecten rond het bevorderen van de kwaliteit en het vermijden van onnodige kosten in de GGZ. Je draagt bij aan adviezen en duidingen van verzekerde zorg in de GGZ, stimuleert verandering in complexe situaties en creëert intern en extern draagvlak. Je vervult een leidende en coördinerende rol in projecten en hebt oog voor de samenhang met andere projecten. Kun jij praktijk en beleid goed met elkaar verbinden en heb je ervaring en affiniteit met de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten in de zorg? Lees meer over deze vacature op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 2 juli 2020.

3 vacatures voor de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland. De Kwaliteitsraad bevordert de verbinding met het veld en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. 

De Kwaliteitsraad bestaat nu uit 10 leden die afkomstig zijn uit verschillende zorgsectoren, met verschillende kennis en expertise. In de Kwaliteitsraad is plaats voor 3 nieuwe leden:

  • Een lid met brede expertise en erkende autoriteit op het gebied van eerstelijnszorg.
  • Een lid met brede expertise en erkende autoriteit op het vlak van het betalen van zorg (zorgverzekeringen).
  • Een lid met brede expertise en erkende autoriteit op het gebied van verpleging en verzorging of thuiszorg.

Wij zijn op zoek naar bevlogen, inspirerende kandidaten, met inzicht in de politiek-bestuurlijke context van het werk van de Kwaliteitsraad en met een visie op het kwaliteitsdenken in de zorg. Kandidaten zijn bereid om de perspectieven van anderen goed te verkennen en zijn in staat om te verbinden. Zij kunnen denken vanuit het perspectief van de patiënt én van de burger. Kennis op gebied van netwerkvorming, een economische achtergrond, ethische kennis of kennis van medische technologie strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u de vacature bekijken op de website van Zorgvisie of contact opnemen met Celeste van der Vliet, secretaris van de Kwaliteitsraad of met Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad. Reageren kan tot en met 19 juli 2020.

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk. We wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

In april 2019 heeft Zorginstituut Nederland een Beste Werkgevers Scan uitgevoerd. Hierin gaven medewerkers hun mening over het zorginstituut en het werkgeverschap van Zorginstituut. De Beste Werkgevers Score is hiervan het mooie resultaat. Deze is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Het Zorginstituut scoorde als 2-sterrenwerkgever ver boven het gemiddelde van andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het te behalen maximum is 3 sterren. Met het keurmerk tonen organisaties aan dat zij als werkgever goed in contact staan met hun medewerkers. Ook benutten zij het potentieel van de medewerkers om van binnenuit te werken aan verbetering en duurzaam succesvol zijn.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na 2 maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na 1 jaar een evaluatiegesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom geldt voor alle medewerkers de Gedragscode Integriteit Rijk en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals de CAO Rijk en de Ambtenarenwet 2017.

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

  • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de CAO-schalen);
  • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
  • 23 vakantiedagen en circa 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
  • de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld verlofuren bijkopen of verkopen (het IKB-budget);
  • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
  • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
  • flexibele werktijden. Het Zorginstituut werkt op basis van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.