Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijke rol in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Werken bij het Zorginstituut

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Bestuurssecretaris

De functie bestuurssecretaris is een veelzijdige en uitdagende functie. De secretaris is de rechterhand van het bestuur én geeft leiding aan het team Bestuursondersteuning. Daarnaast coördineert de bestuurssecretaris de werkzaamheden van diverse strategische adviseurs die aan de Raad van Bestuur (RvB) rapporteren.

Het team Bestuursondersteuning voert het bestuurssecretariaat van de overleggremia van Zorginstituut Nederland. Het team adviseert de leden van de RvB inhoudelijk en strategisch en verleent secretariële ondersteuning aan de RvB en het team concerncontrol. Het team Bestuursondersteuning bestaat uit de bestuurssecretaris, een adviseur, 3 secretariële medewerkers en een chauffeur. De bestuurssecretaris:

 • Adviseert en ondersteunt de leden van de RvB bij de uitoefening van de bestuurlijke taken in samenhang met de te voeren strategie.
 • Begeleidt en bewaakt de bestuurlijke besluitvormingsprocessen over de inhoud en de kwaliteit.
 • Is op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen binnen het Zorginstituut door informatie te verzamelen bij afdelingshoofden en strategisch adviseurs.
 • Signaleert politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen bij externe organisaties (VWS, publieke partners, stakeholders), in samenhang met beslisonderwerpen en de positie van Zorginstituut Nederland.
 • Is verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement van relevante partijen van het Zorginstituut Nederland.
 • Analyseert relevante informatie en bestuurlijke aspecten van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de beleidsvelden van Zorginstituut Nederland.
 • Geeft leiding aan het team bestuursondersteuning.

Heb jij inzicht in het functioneren van besturen en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en ben je vaardig in het inschatten van politieke en bestuurlijke verhoudingen? Vind meer informatie en solliciteer bij Holtrop Ravesloot, via de website Skipr. Reageren op deze vacature kan tot en met 30 september 2021.

Teammanager Paramedische Zorg (36 uur per week)

De afdeling Zorg van het Zorginstituut adviseert over de samenstelling van het pakket van goede verzekerde zorg en bestaat uit 9 specialistische teams. Het team Paramedische Zorg richt zich op het coördineren van het stakeholdermanagement voor de paramedische zorg en een aantal andere zorggebieden. Het team bouwt en onderhoudt contacten met de relevante partijen en zorgt dat het Zorginstituut voldoende kennis heeft over de ontwikkelingen in de sector en veranderende behoeften. 

Als teammanager ben je gedelegeerd opdrachtgever voor specifiek toegewezen projecten en projectmatige taken. Je hebt vooral een rol in adequate opdrachtformulering, samenstelling van het projectteam, bewaking van de kaders en de samenhang met andere activiteiten, het organiseren van de kwaliteitsbewaking en het zorgen voor een goede route richting besluitvorming en externe communicatie. Vanuit het MT Zorg ben je mede verantwoordelijk voor onder meer het tactisch beleid, de agendering en prioritering van activiteiten en het opstellen van jaarplan. 

Ben jij bedreven in het leggen en onderhouden van contacten in een breed stakeholderveld met uiteenlopende belangen? Kun jij op een natuurlijke wijze verbinding maken tussen verschillende domeinen in de zorg? Heb jij kennis en affiniteit met de zorg en de verschillende dynamieken daarbinnen? Kijk dan voor meer informatie op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 4 oktober 2021.

Adviseur pakketbeoordelingen en geschillen (32 uur per week)

Voor het team Advies Pakket en Kwaliteit zoeken we een BIG-geregistreerde arts die adviezen over het verzekerde zorgpakket wil uitgeven aan het ministerie van VWS. Het team Advies Pakket en Kwaliteit is met circa 40 collega’s verantwoordelijk voor vakinhoudelijke specialismen op de gebieden pakketbeheer en kwaliteit. 

Als ervaren adviseur houd jij je bezig met het formuleren van adviezen aan de minister van VWS over het verzekerde pakket. Je vormt een zelfstandig oordeel, waarbij je wetenschappelijke- en praktijkgegevens, oordelen van behandelaars, deskundigen en claims van marktpartijen objectief weegt. Daarnaast werk je samen met collega’s aan de meer procedurele en systematische aspecten van de beoordelingen. Voor jouw rol in het adviseren in geschillen is een BIG-registratie vereist. Verder heb je ruime onderzoekservaring, ben je bij voorkeur gepromoveerd en heb je ervaring met het opzetten of uitvoeren van klinisch onderzoek. Heb je kennis van en ervaring met Evidence Based Medicine, systematische reviews en GRADE en interesse in de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg? Kijk dan voor meer informatie op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 4 oktober 2021.

(Senior) adviseur Uitkomstgerichte Zorg (32 -36 uur per week)

In het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg werken patiëntenorganisaties, verpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om het samen beslissen op basis van uitkomstinformatie te bevorderen. Het programma bestaat uit meerdere werkgroepen die voor diverse aandoeningen sets voor uitkomstinformatie ontwikkelen. Als (senior) adviseur ben je werkzaam in een of meerdere werkgroepen. Samen met een methodoloog en ICT-expert ga je aan de slag met het organiseren van werksessies. Je voelt de politieke- en bestuurlijk sensitieve context goed aan, begeleidt de werkgroep naar gezamenlijke besluitvorming, zorgt voor overzicht en legt verbindingen met collega’s van de verschillende werkgroepen. Heb jij kennis van en ervaring met de medisch-specialistische zorg en kun je complexe processen overzien en (visueel) weergeven? Kijk dan voor meer informatie op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 6 oktober 2021.

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk. We wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

In april 2019 heeft Zorginstituut Nederland een Beste Werkgevers Scan uitgevoerd. Hierin gaven medewerkers hun mening over het zorginstituut en het werkgeverschap van Zorginstituut. De Beste Werkgevers Score is hiervan het mooie resultaat. Deze is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Het Zorginstituut scoorde als 2-sterrenwerkgever ver boven het gemiddelde van andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het te behalen maximum is 3 sterren. Met het keurmerk tonen organisaties aan dat zij als werkgever goed in contact staan met hun medewerkers. Ook benutten zij het potentieel van de medewerkers om van binnenuit te werken aan verbetering en duurzaam succesvol zijn.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na 2 maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na 1 jaar een evaluatiegesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom geldt voor alle medewerkers de Gedragscode Integriteit Rijk en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals de CAO Rijk en de Ambtenarenwet 2017.

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

 • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de CAO-schalen);
 • 23 vakantiedagen en ongeveer 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
 • een Individueel Keuzebudget van 16,37% van je salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen, inruilen voor verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets, fitness-abonnement of een studie;
 • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
 • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
 • flexibele werktijden. Het Zorginstituut werkt op basis van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.