Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Financieel Controller/Fondscontroller (40 uur per week)

Ben je geïnteresseerd in zorgkostenontwikkeling? Een secuur opsteller van financiële rapporten en rapportages en een gedegen planning & controller? Dan hebben we voor jou een uitdagende vacature in het team Fondsbeheer van de afdeling Fondsen. De activiteiten van de afdeling Fondsen richten zich op financiële stromen binnen het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Samen met 3 collega’s concentreer je je op de verantwoordingsactiviteiten van het Zorginstituut. Daarbij adviseer je ketenpartners (belastingdienst, SVB, CAK, NZA, zorgkantoren, zorgverzekeraars, ministerie van VWS) over rechtmatige uitvoering van hun activiteiten. Lees meer over deze vacature op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met donderdag 21 februari 2019.

Adviseur subsidieregeling Veelbelovende Zorg (32 uur per week)

Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling Veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Wij zoeken een adviseur die zich inhoudelijk bezig gaat houden met de aanvragen van de subsidieregeling. Er zijn 2 indieningsrondes per jaar. Aan de hand van onderzoeksdata beoordeel je of de onderzochte interventie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en in het basispakket kan worden opgenomen. Hierbij werk je samen met collega’s en met ZonMw. Lees meer over deze vacature op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met zondag 24 februari 2019.

Adviseur/Informatieanalist iWmo-iJW (40 uur per week)

Voor het team Informatiestandaarden zijn wij op zoek naar een gedreven adviseur/informatieanalist voor het domein iWmo/iJw (Informatievoorziening Wet maatschappelijke ondersteuning/ Informatievoorziening Jeugdwet). Het verwerken en verrijken van grote hoeveelheden gegevens en informatie met als doel verkrijgen van inzicht in de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de gezondheidszorg behoort in toenemende mate tot de kerntaken van het Zorginstituut Nederland. iWmo en iJw zijn een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers. Je stelt procesbeschrijvingen, bedrijfsregels, invulinstructies en berichtspecificaties op, voert acceptatietesten uit en geeft goedkeuring aan nieuwe modules. Je voert regie om tot breed gedragen afspraken te komen en onderhoudt op proactieve wijze contacten met het veld. Lees hier meer over deze vacature. Reageren kan tot en met woensdag 27 februari.

Adviseur/Informatieanalist iWlz (40 uur per week)

Voor het team Informatiestandaarden zijn wij op zoek naar een gedreven adviseur/informatieanalist voor het domein iWlz (Informatievoorziening Wet langdurige zorg). Het verwerken en verrijken van grote hoeveelheden gegevens en informatie met als doel verkrijgen van inzicht in de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de gezondheidszorg behoort in toenemende mate tot de kerntaken van het Zorginstituut Nederland. De iWlz is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers. Je stelt procesbeschrijvingen, bedrijfsregels, invulinstructies en berichtspecificaties op, voert acceptatietesten uit en geeft goedkeuring aan nieuwe modules. Je voert regie om tot breed gedragen afspraken te komen en onderhoudt op proactieve wijze contacten met het veld. Lees hier meer over deze vacature. Reageren kan tot en met woensdag 27 februari.

Kwantitatief analist/onderzoeker (40 uur per week)

Ben je een big data expert en geïnteresseerd in hoe de geldstromen in de zorg lopen? Dan hebben we een interessante vacature voor je binnen het team Risicoverevening van de afdeling Fondsen. Jouw werk zorgt ervoor dat zorgverzekeraars hun aandeel (de risicovereveningsbijdrage) van de ruim 25 miljard uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangen voor de uitvoering van de basisverzekering. Hiervoor maak je gebruik van big data van alle verzekerden in Nederland. Deze data worden gecombineerd tot een risicoprofiel per verzekerde, waarvoor de verzekeraar een zorgkostencompensatie ontvangt. Je werkt samen met collega’s en onderhoudt contacten met het ministerie van VWS, onderzoeksbureaus en zorgverzekeraars. Lees meer over deze vacature op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met donderdag 28 februari 2019.

Adviseur geneesmiddelenzorg farmaco-economie (32 uur per week)

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Zo beoordelen we bijvoorbeeld of geneesmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding uit het basispakket. We zoeken een Adviseur geneesmiddelenzorg die de economische aspecten kan beoordelen.
Je beoordeelt de farmaco-economische modellen van de fabrikanten en stelt farmaco-economische beoordelingsrapporten op. Dat doe je op basis van wat belanghebbende partijen hebben aangedragen. Daarnaast breng je de kostenconsequenties (budgetimpact) in kaart. Je werkt daarbij volgens de richtlijnen en procedures die we bij het Zorginstituut hanteren bij onze werkzaamheden.
Daarnaast kom jij met een oordeel over de economische waarde en kosteneffectiviteit van geneesmiddelen, waarbij je de belangen en claims van marktpartijen objectief weegt. Het uiteindelijke doel is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor iedereen te borgen.
Lees meer over deze vacature op de website 'Werken voor Nederland'. Reageren kan tot en met maandag 4 maart 2019.

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk: we wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na twee maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na jaar een beoordelingsgesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom heeft het Zorginstituut een integriteitscode die geldt voor alle medewerkers en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

  • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de BBRA-schalen);
  • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
  • 23 vakantiedagen en circa 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
  • de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld verlofuren bijkopen of verkopen (de IKAP-regeling);
  • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
  • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
  • flexibele werktijden (tussen 7.00 en 19.00 uur). Ons kantoor in Diemen wordt in 2018 ingericht op tijd- en plaatsonafhankelijk werken.