Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Informatieanalist (32 - 36 uur per week)

Voor ons team informatiestandaarden zijn we op zoek naar een informatieanalist.
Een toekomstbestendige informatievoorziening in de zorg. Goede informatie-uitwisseling tussen zorguitvoerders van verschillende domeinen. En een vermindering van de administratieve lasten. Aan deze doelen werkt Zorginstituut Nederland. Hoe? Door het beheren, ontwikkelen en implementeren van informatiestandaarden (iStandaarden). Jij als informatieanalist bent hierin een belangrijke schakel: je onderhoudt contacten met de betrokken partijen en softwareleveranciers, en vertaalt hun wensen en wijzigingen naar de richtlijnen en standaarden.
Meer informatie over de vacature vind je op de website 'Werken voor Nederland'. Reageren kan tot en met woensdag 28 augustus 2019.

Informatieanalist/-architect (32 - 36 uur per week)

Voor ons team informatiestandaarden zijn we op zoek naar een Informatieanalist/-architect.
Gaat het om de zorg in Nederland en daarbuiten, dan is goede informatie-uitwisseling tussen zorguitvoerders van groot belang. Juist als zij van verschillende disciplines en domeinen zijn. Daarom ontwikkelen wij bij het Zorginstituut Nederland informatiestandaarden (iStandaarden), en vernieuwen en verbeteren we de informatievoorziening. Als informatieanalist en –architect heb jij hierin een belangrijke adviserende rol.
Meer informatie over de vacature vind je op de website 'Werken voor Nederland'. Reageren kan tot en met woensdag 28 augustus 2019.

Teammanager Risicoverevening, Beheerkosten en Subsidies (RBS)

Als Teammanager RBS  ben je verantwoordelijk voor de tijdige, juiste en volledige levering van alle producten van het team. Naast sturing van de dagelijkse werkzaamheden, zorg je voor een optimale samenstelling van het team en geef je richting aan teamontwikkeling. De producten kennen vaste werkprocessen en hebben duidelijke deadlines.

Planmatig werken en het borgen van continuïteit en operationele kwaliteit behoren bij jouw ‘in control’ zijn. Je zorgt voor goed teamwork en constructieve samenwerking met andere teams en afdelingen, zoals Informatiemanagement, Juridische zaken, Financiën en Zorg. Bovendien zorg je voor de ontplooiing van de medewerkers en voor de ontwikkeling van de werkzaamheden en processen om toekomstbestendigheid te realiseren. Je draagt bij aan de informatieproducten die in het verlengde liggen van de teamverantwoordelijkheid of die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van zorgconsumptie en –kosten. Kijk voor meer informatie op de website van Hays - recruiting experts.

Plaatsvervangend Secretaris WAR

Als Plaatsvervangend Secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) stel je adviezen op voor de minister van VWS over de opname van geneesmiddelen in het verzekerde pakket. Deze adviezen onderbouw je aan de hand van door farmacotherapeutische en farmaco-economische geneesmiddelenbeoordelaars gecreëerde rapporten.
Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud en consistentie van de rapporten richting de WAR. In jouw externe rol onderhoudt je contacten met de fabrikanten en andere stakeholders. Verder vertegenwoordig je het Zorginstituut in diverse overleggen en zo nodig ook in juridische procedures. Kijk voor meer informatie op de website van Hays - recruiting experts.

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale assessmentcommissie, die wetenschappelijke adviezen geeft zowel op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer als op het gebied van kwaliteit. Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies. De WAR bestaat uit verschillende deskundigen zoals artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg.

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk. We wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

In april 2019 heeft Zorginstituut Nederland een Beste Werkgevers Scan uitgevoerd. Hierin gaven medewerkers hun mening over het zorginstituut en het werkgeverschap van Zorginstituut. De Beste Werkgevers Score is hiervan het mooie resultaat. Deze is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Het Zorginstituut scoorde als 2-sterrenwerkgever ver boven het gemiddelde van andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het te behalen maximum is 3 sterren. Met het keurmerk tonen organisaties aan dat zij als werkgever goed in contact staan met hun medewerkers. Ook benutten zij het potentieel van de medewerkers om van binnenuit te werken aan verbetering en duurzaam succesvol zijn.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na twee maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na jaar een beoordelingsgesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom heeft het Zorginstituut een integriteitscode die geldt voor alle medewerkers en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

  • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de BBRA-schalen);
  • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
  • 23 vakantiedagen en circa 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
  • de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld verlofuren bijkopen of verkopen (de IKAP-regeling);
  • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
  • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
  • flexibele werktijden. Het Zorginstituut werkt op basis van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.