Criteria en procedure subsidieregeling Veelbelovende zorg

Het verkrijgen van subsidie via de subsidieregeling Veelbelovende zorg is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de gestelde criteria. 

In deze video van het Zorginstituut Nederland wordt uitleg gegeven over het aanvragen en beoordelen van een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.

UPTEMPO BEAT

BEELDTEKST: Hoe doe ik een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg?

VROUW: Wilt u subsidie aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan zijn er een aantal fases die u doorloopt voordat u een subsidie krijgt. We leggen u uit hoe een aanvraag in z'n werk gaat.

Voordat u een subsidie kunt aanvragen, dient u eerst een projectidee in. Dit is een korte beschrijving van een interventie-indicatiecombinatie die u wilt onderzoeken. U beschrijft dat de interventie veilig is en de werkzaamheid aannemelijk. Bovendien beschrijft u de relevantie van de behandeling en de onderzoeksopzet. Nog een tip: betrek zo snel mogelijk relevante experts zoals een methodoloog, een HTA-expert en onderzoekers met ervaring met grootschalig onderzoek.

Let op dat uw projectidee voldoet aan de criteria. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om zorg die al vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voldoet uw projectidee aan alle criteria? Dien dan op tijd uw volledig projectidee in via Mijn ZonMw.

BEELDTEKST: Advies over projectidee.

VROUW: De adviescommissie Veelbelovende zorg adviseert over het wel of niet verder uitwerken van een subsidieaanvraag. Bij een positief advies krijgt u aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld over een onderzoeksdesign. Na het advies heeft u ongeveer twee maanden de tijd om een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Werk hierbij het onderzoeksvoorstel uit, schrijf een systematische review en stel een begroting op. En vergeet de relevante steunbetuigingen niet.

BEELDTEKST: Aanvraag indienen.

VROUW: Uw subsidieaanvraag wordt als eerste voorgelegd aan een aantal externe referenten. En na ongeveer vijf weken krijgt u commentaar. Binnen twee weken geeft u hierop weer een schriftelijke reactie.

BEELDTEKST: Beoordeling.

VROUW: Uiteindelijk wordt de aanvraag beoordeeld op alle criteria. De adviescommissie kijkt naar de aanvraag, de referentenrapporten en uw reactie daarop. Binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag besluit het Zorginstituut of de subsidie wordt verleend.

Meer weten? Lees dan alles over de regeling, het tijdspad en de criteria op onze website. En tot slot nog een laatste tip. Neem in een vroeg stadium contact op met het team van Veelbelovende zorg.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend.

Onderwerpen subsidieregeling Veelbelovende zorg

Onderstaande zorgvormen komen in aanmerking voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. 

Geneeskundige zorg (incl. niet-geregistreerde ATMPs, als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering).
Hulpmiddelenzorg (als bedoeld in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering).
Toedienen van bacteriofagen.
Fysio- en oefentherapie zoals fysio- en oefentherapeuten die plegen te bieden.

Off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (als bedoeld in respectievelijk artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering en artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering).

N.B. alleen off-label toepassingen van geregistreerde geneesmiddelen komen in aanmerking voor subsidie als:

  • het een generiek geneesmiddel betreft en de EMA/CBG meer dan 7 jaar geleden een marktautorisatie heeft verstrekt; óf 
  • het geen generiek geneesmiddel betreft én wordt toegepast bij een aandoening die in Nederland voorkomt bij maximaal 1 op de 150.000 inwoners én de EMA/CBG meer dan 7 jaar geleden een marktautorisatie heeft verstrekt.

Belangrijke informatie subsidieregeling Veelbelovende zorg

Samenwerking Zorginstituut en ZonMw

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling Veelbelovende zorg uit in samenwerking met ZonMw. Veelbelovende zorg vervangt sinds februari 2019 de regeling Voorwaardelijke Toelating, met uitzondering van bepaalde geneesmiddelen. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut en het bestuur van ZonMw hebben de onafhankelijke Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) ingesteld voor de uitvoering van de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

Startdatum project

Een project start op zijn vroegst op de datum dat het Zorginstituut zijn besluit naar VWS verstuurt, en niet later dan 6 maanden na deze datum. Dit betekent dat het project van start mag gaan vóór de goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), zodat de eerste periode (maximaal 9 maanden) van het project gebruikt kunnen worden om het onderzoek voor te bereiden. De METC moet het project uiterlijk 12 maanden na verzending van het besluit van het Zorginstituut hebben goedgekeurd.

Looptijd subsidieregeling

Een projectsubsidie wordt verleend voor maximaal 6 jaar.

Maximale budget onderzoek

Met de subsidie kunnen kosten voor zorg en onderzoek worden gefinancierd. Maximaal 20% van het aangevraagde subsidiebedrag mag besteed worden aan het uitvoeren van onderzoek. Onderzoekskosten boven die 20% moeten worden gefinancierd uit private middelen.

2 aanvraagrondes per jaar

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Bij de eerste ronde bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. Als het subsidieplafond niet wordt bereikt, gaat het resterende bedrag over naar de tweede ronde van datzelfde kalenderjaar.

Patiënten voor wie zorg wordt vergoed

De zorg wordt vergoed voor patiënten die deelnemen aan het onderzoek in de interventie-arm (behandeling met de nieuwe interventie) én die een Nederlandse zorgverzekering of een ontheffing daarvoor hebben.

Informatiebijeenkomsten subsidieregeling

Samen met ZonMw organiseert het Zorginstituut informatiebijeenkomsten over de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Hierin lichten we alle aspecten van de regeling uitgebreid toe en is er uiteraard gelegenheid tot vragen stellen.

De laatste bijeenkomst vond online plaats op dinsdag 2 februari. In een interactief programma kwamen alle ins en outs van de subsidieregeling aan bod. Van deze bijeenkomst zijn 3 filmpjes gemaakt. In deze filmpjes worden de stappen van de subsidie aanvraag uitgelegd en tips meegegeven waar de Adviescommissie op let bij de beoordeling van de aanvragen. 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Sinds de start van de subsidieregeling Veelbelovende zorg begin 2019, verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Een overzicht van deze FAQ’s vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg die niet bij de FAQ’s staat? Dan kunt u contact met ons opnemen via veelbelovendezorg@zinl.nl.