Passende zorg verbetertraject - Maagklachten (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maagklachten. In augustus 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Maagklachten’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met maagklachten te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Maagklachten’ stelt het Zorginstituut samen met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met maagklachten.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Maagklachten

Met de patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan. Het gaat om 5 onderwerpen voor verbetering:

 • actualiseer de richtlijnen en verbeter de voorlichting aan patiënten;
 • verminder onnodige diagnostiek met gastroscopieën (onderzoek van slokdarm, maag en dunne darm);
 • verminder overbehandeling met PPI’s (sterke maagzuurremmers) bij volwassenen;
 • verminder het gebruik van maagzuurremmers door zuigelingen;
 • verbeter de kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties (bij reflux stromen maagzuur en gal terug naar de maag, de operatie gaat dit tegen).

Wat gaan patiënten van de verbeterafspraken merken?

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met maagklachten:

 • kwalitatief betere zorg;
 • zorg door huisartsen en medisch specialisten sluit beter op elkaar aan;
 • betere voorlichting met meer handvatten voor het aanpassen van leefstijl, wat kan leiden tot minder gebruik van maagzuurremmers;
 • minder onnodige en belastende gastroscopieën;
 • betere selectie van patiënten en betere kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 11 oktober 2021 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst hebben we met elkaar gebrainstormd welke verbeterafspraken het eerste worden opgepakt, en wie daarbij welke stappen kan ondernemen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Maagklachten 11 oktober 2021

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door middel van data-analyses en overleg met de partijen over de voortgang. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van VWS.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022
Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Maagklachten
Passende zorg verbetertrajecten - Voortgangsrapportage implementatiefase 2023

Evaluatie

Ongeveer 4 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Maagklachten’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Voor informatie

Contactpersoon: Edwin Heeregrave (projectleider)
E-mail: EHeeregrave@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Maagklachten. De verdiepingsfase Maagklachten en de screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Maag Lever Darm Stichting (MLDS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
 • Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Projectleider programma Doen of Laten (1 van de 4 programma’s van het Citrienfonds) vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN-MDL)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties