Pakketadvies 6 behandelcombinaties van geneesmiddelen bij multipel myeloom

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of 6 behandelcombinaties van geneesmiddelen voor patiënten met multipel myeloom (MM, een kwaadaardige aandoening van het beenmerg) onder voorwaarden tegelijk opgenomen kunnen worden in het basispakket. Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab, carfilzomib en pomalidomide.

Update maart 2022: start pilot 

Het Zorginstituut is gestart met een pilot om een alternatieve, indicatiebrede aanpak voor de beoordeling van geneesmiddelen voor MM uit te werken. Deze aanpak is gericht op het beoordelen van een reeks behandelingen met verschillende geneesmiddelen of met combinaties van geneesmiddelen. Belangrijk daarbij is om te bepalen welke volgorde van opeenvolgende behandelingen het meest (kosten)effectief is en waarde toevoegt voor de patiënt. De pilot is het vervolg op het advies van 11 februari 2021 en het advies van 25 mei 2021.

Stand van zaken vergoeding middelen uit het basispakket

De minister van VWS voert onderhandelingen met de fabrikant over de middelen die in de behandelcombinaties zitten. Inmiddels heeft de minister voor een aantal middelen deze onderhandelingen afgerond en een besluit genomen. 

 • Op 1 maart 2022 heeft de minister besloten om het medicijn lenalidomide op te nemen in het basispakket.

 • Op 1 mei 2022 is het middel daratumumab ingestroomd in het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding geldt tot 1 januari 2025. De voorwaarden voor de vergoeding van daratumumab zijn te lezen in de Staatscourant van 22 april 2022. Het gaat om 2 toepassingen van dit middel:
  • in combinatie met lenalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd MM die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie;

  • in combinatie met bortezomib, thalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd MM die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie.

 • Op 4 oktober 2022 zijn de middelen carfilzomib, isatuximab en daratumumab tijdelijk toegelaten tot het basispakket. De financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2024. Het gaat om de volgende indicaties:

  • Carfilzomib (Kyprolis®), als combinatiebehandeling met daratumumab en dexamethason voor MM bij volwassenen die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.

  • Isatuximab (Sarclisa®), in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met MM die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.

  • Daratumumab (Darzalex®), in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor MM bij volwassenen die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.

 • Op 3 november 2022 is het middel daratumumab tijdelijk toegelaten tot het basispakket. De financiële afspraken gelden tot en met 31 december 2024. Het gaat om de volgende indicatie:

  • Daratumumab (Darzalex®), in combinatie met bortezomib, lenalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd MM die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. 

Pilot geneesmiddelen voor de behandeling van multipel myeloom.

Geneesmiddelen voor de behandeling van multipel myeloom

Multipel myeloom is de ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen (myeloomcellen) in het beenmerg. In Nederland worden hiermee naar schatting 1100 patiënten, veelal 65 jaar of ouder, per jaar gediagnosticeerd. Patiënten worden vaak meerdere keren en met verschillende geneesmiddelen (al dan niet in combinatie) behandeld. De ontwikkeling van nieuwe behandelcombinaties gaat snel.

Het Zorginstituut heeft mede daarom in 1 keer advies gegeven over meerdere geneesmiddelen bij de behandeling van multipel myeloom. In het advies beantwoorden we de vraag of de 6 behandelcombinaties van geneesmiddelen voor patiënten met multipel myeloom onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijk opgenomen kunnen worden in het basispakket. Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab, carfilzomib en pomalidomide.

Voorlopig advies

Het Zorginstituut vindt dat de effectiviteit en werkzaamheid van de geneesmiddelen voldoende zijn aangetoond. Maar vanwege het bijzondere karakter van de ziekte (multipel myeloom) adviseert het Zorginstituut de minister om de middelen in het kader van een pilot, onder voorwaarden en na scherpe prijsonderhandeling, tijdelijk op te nemen in het basispakket. Dit in afwachting van een definitieve aanpak en advies vanuit het Zorginstituut.

Het is in het belang van de patiënten met multipel myeloom dat de genoemde combinatietherapieën snel beschikbaar komen. Het Zorginstituut zal een taakgroep multipel myeloom inrichten, waarin de belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. In deze taakgroep werken we met elkaar een alternatieve aanpak uit van onze advisering over de inzet van de geneesmiddelen bij multipel myeloom. Real time monitoring en onderzoek naar gepast gebruik krijgen daarbij een belangrijke focus.