Kwaliteitskader wijkverpleging

Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Op termijn zal dit kader overgaan in het 'Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' dat betrokken partijen in maart 2023 hebben uitgebracht.

Van kwaliteitskader naar kompas: passende zorg voor mensen die ouder worden

Het 'Generiek kompas' wordt door alle betrokken partijen gedragen, maar er is nog verdere uitwerking nodig. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft uitstel verleend voor indiening bij het Register tot 1 december 2023. Op 1 januari 2024 moet het kompas zijn opgenomen in het Register. Partijen gebruiken 2023 om te ontdekken hoe bestaande kaders zich verhouden tot het kompas en wat nodig is voor een soepele overgang, zodat het nieuwe kompas per 1 januari 2024 kan ingaan. Vanaf 1 januari 2024 vervangt het 'Generiek kompas' dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (inclusief addendum) en het betreffende deel van het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Onderdeel van goede zorg thuis

Wijkverpleging is van groot maatschappelijk belang, omdat het een belangrijk onderdeel is van goede zorg thuis. Het Kwaliteitskader wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.

Meetinstrumenten

Alle partijen hebben samen de NPS aangeleverd voor opname in het Register van het Zorginstituut. De NPS is vervolgens opgenomen in het Register. NPS is de afkorting voor Net Promoter Score en meet de klanttevredenheid. De NPS is een onderdeel van de PREM (Patient Reported Experience Measures). Dit is een vragenlijst om mensen naar hun ervaring met het zorgproces te vragen. De NPS bestaat uit 2 onderdelen en wordt vanaf verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Op 1 december 2019 hebben de partijen de PREM aangeboden voor opname in het Register. De PREM is vervolgens opgenomen in het Register. Na de tweede PREM-meting in 2020 heeft een evaluatie van het meetinstrument plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de evaluatie heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging op 22 januari 2021 het Handboek PREM aangepast. Zorgaanbieders leveren per 1 maart 2021 de gegevens van de PREM door aan de openbare database (ODB). Het Zorginstituut heeft het aangepaste handboek opgenomen in het Register. Ook de indicatorenset PREM over verslagjaar 2021 is in het Register te vinden.

Op 1 april 2020 hebben de partijen de indicator ‘Ongepland ziekenhuisbezoek’ aangeboden voor opname in het Register. De indicator is opgenomen in het Register. Dit meetinstrument wordt in eerste instantie gebruikt voor leren en verbeteren.

Op 1 november 2020 hebben de partijen de indicatorset ‘Belastbaarheid mantelzorg’ aangeboden voor opname in het Register. De indicatorset is opgenomen in het Register. Dit instrument wordt in eerste instantie alleen (intern) gebruikt voor leren en verbeteren. Eind 2021 vond evaluatie plaats.

De indicatoren ‘Kwetsbaarheid’ en ‘Kwaliteit van leven’ zijn nog in ontwikkeling.

Voor informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Telefoon: 020 - 797 8965
E-mail: wijkverpleging@zinl.nl 

Betrokken partijen

  • Actiz
  • ZorgthuisNL
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)