Kwaliteitskader wijkverpleging

Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Op termijn zal dit kader overgaan in het 'Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' dat betrokken partijen in maart 2023 hebben uitgebracht.

Update december 2023: Generiek kompas nog niet opgenomen in Register, Zorginstituut zet doorzettingsmacht in

Op 30 november 2023 is het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' aangeboden bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (versie 29-11-2023)

Het Zorginstituut heeft het Generiek kompas getoetst aan de hand van het Toetsingskader 3.0. Het kompas legt een goede basis voor zorg aan mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein). Maar een implementatieplan ontbreekt nog. Dit is een formele eis voor opname in het Register. Daarom heeft het Zorginstituut het Generiek kompas nog niet ingeschreven in het Register en doorzettingsmacht ingezet. De Raad van Bestuur heeft de Kwaliteitsraad gevraagd om het ontbrekende implementatieplan en de doorontwikkelagenda op te leveren. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met de organisaties die het Generiek kompas hebben opgesteld. Het uitgangspunt is het Generiek kompas zoals dit is aangeboden. 

Brief van het Zorginstituut over aanbieding Generiek kompas

Onderdeel van goede zorg thuis

Wijkverpleging is van groot maatschappelijk belang, omdat het een belangrijk onderdeel is van goede zorg thuis. Het Kwaliteitskader wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.

Meetinstrumenten

Alle partijen hebben samen de NPS aangeleverd voor opname in het Register van het Zorginstituut. De NPS is vervolgens opgenomen in het Register. NPS is de afkorting voor Net Promoter Score en meet de klanttevredenheid. De NPS is een onderdeel van de PREM (Patient Reported Experience Measures). Dit is een vragenlijst om mensen naar hun ervaring met het zorgproces te vragen. De NPS bestaat uit 2 onderdelen en wordt vanaf verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Voor informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Telefoon: 020 - 797 8965
E-mail: wijkverpleging@zinl.nl 

Betrokken partijen

  • Actiz
  • ZorgthuisNL
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)