Meer tijd voor Generiek kompas voor zorg thuis, in de wijk en in het verpleeghuis

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, cliëntenvertegenwoordigers en de zorgkantoren en -verzekeraars krijgen van Zorginstituut Nederland tot 1 december 2023 extra tijd om het Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’ te concretiseren. Er ligt een mooie en gedragen visie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning rond de cliënt passend te maken. De concrete aanpak en afspraken ontbreken nog. 

De foto toont een oudere in een rolstoel. De rolstoel wordt geduwd door een vrouw. Ze zijn buiten en er zijn kippen in beeld.
Beeld: ©ANP

Het Generiek kompas gaat over verpleeghuiszorg én over zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: ouderenzorg, wijkverpleging en sociaal domein. Voor ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie.

Gedragen visie sluit aan op passende zorg

Het Zorginstituut heeft het besluit genomen om de betrokken partijen extra tijd te gunnen. Dit besluit volgt na de aanbieding van het Generiek kompasSamen werken aan kwaliteit van bestaan’ uit maart 2023 en de bestuurlijke gesprekken die het Zorginstituut daarna heeft gevoerd. We stellen vast dat de visie van het Generiek kompas door alle betrokken partijen wordt gedragen en dat nog verdere uitwerking nodig is.

“We zijn positief over het resultaat dat partijen in korte tijd hebben bereikt in de beweging naar passende zorg en ondersteuning thuis, in de wijk en in het verpleeghuis. Kwaliteit van bestaan is uitgangspunt. Deze extra tijd is belangrijk om de ingezette beweging naar passende zorg, die al uit het Generiek kompas spreekt, concreet te kunnen maken”, zegt voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. 

Generiek kompas als leidraad voor kwaliteit van bestaan

Het Generiek kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor patiënten en cliënten en hun naasten is het kompas straks een duidelijke leidraad om te weten wat zij nodig hebben en van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken. Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Nieuwe tijdlijn: indienen kompas uiterlijk 1 december 2023

Het Zorginstituut vraagt de betrokken partijen om op korte termijn een gedragen procesvoorstel voor de concretiseringslag te maken. Het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’, inclusief meetinstrumenten, moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn. Lea Bouwmeester zal als onafhankelijk voorzitter dit proces begeleiden. 

Als het Generiek kompas aan de eisen voldoet, kan het Zorginstituut dit naar verwachting per 1 januari 2024* opnemen in het Register. Het kompas kan dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het addendum en het (relevante deel van het) Kwaliteitskader Wijkverpleging vervangen.

De partijen die bij het Generiek kompas zijn betrokken of nog worden betrokken, zijn: KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, Koepel Gepensioneerden, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, Sociaal Werk Nederland, BPSW, Nederlands Instituut van Psychologen, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, de gemeente Den Haag en een huisarts met verbinding naar LHV. 

*Eerder stond in dit nieuwsbericht abusievelijk de datum van 1 maart 2024 vermeld.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.