Zinnige Zorg voor mensen met reumatoïde artritis (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis (RA).

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 23 januari 2020 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond RA zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen konden op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase RA 23 januari 2020

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met RA is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel'. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen reumatoïde artritis als onderwerp geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister van VWS.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Meer informatie

Contactpersoon: Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: zzra@zinl.nl

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Reumatoïde artritis en de daaraan voorafgaande screeningfase 'Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel'.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumachirurgie (NERASS)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • ReumaNL
 • ReumanetNL
 • ReumaZorg NL
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)