Passende zorg verbetertraject Reumatoïde artritis (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis (RA). In april 2024 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Reumatoïde artritis’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met deze aandoening te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Reumatoïde artritis’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met deze aandoening.

Verbetersignalement Reumatoïde artritis

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg mogelijk zijn en zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben de volgende onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover samen afspraken gemaakt:

 • onnodig bloedonderzoek (reumaserologie) bij de huisarts achterwege laten;
 • aanbevelingen in de richtlijn over röntgenfoto’s van handen en voeten verbeteren;
 • aanbevelingen over biologicals en JAK-remmers herzien;
 • controles op het risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement; CVRM) verbeteren;
 • eenduidige afspraken en adviezen over pneumokokkenvaccinatie;
 • eenduidige adviezen over bescherming tegen infectieziekten bij reizen naar het buitenland.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Patiënten zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over reumatoïde artritis en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Startbijeenkomst implementatiefase

In het derde kwartaal van 2024 organiseert het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst nemen we samen met deze partijen de gemaakte afspraken door. Ook stemmen we af hoe zij de verbeterafspraken gaan uitvoeren en welke acties hiervoor als eerste nodig zijn. Verder zullen we met de partijen nader benoemen wat van elke partij de rol is bij de verschillende acties. Ook bespreken we bij welke partij de regie over de acties is belegd.

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Evaluatie

In 2026 onderzoekt het Zorginstituut in hoeverre de verbeteracties zijn opgepakt. In 2028 evalueren we wat de impact van de verbeteracties op de geleverde zorg in de praktijk is.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.

Meer informatie

Contactpersoon: Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Reumatoïde artritis. De verdiepingsfase Reumatoïde artritis en de screeningsfase Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumachirurgie (Nerass)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Reuma Nederland (ReumaNL), organisatie voor onderzoek en voor patiënten
 • ReumanetNL, netwerk voor specifiek deskundige fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • ReumaZorg NL
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties