Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met een intensief insulineschema

Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat Flash glucose monitoring (FGM), een hulpmiddel voor mensen met diabetes, vergoed moet worden uit het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. De vergoeding van de FGM voor deze groep patiënten gaat in op 10 december 2019.

Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met intensieve insulinebehandeling

Vanaf 10 december 2019 wordt de Flash Glucose Monitor onder bepaalde voorwaarden vergoed uit het basispakket. In deze video wordt uitgelegd wat deze voorwaarden zijn en wie een vergoeding aan kan vragen voor deze Flash Glucose Monitor.
Spreker: Astrid Chorus, Adviseur Zorginstituut Nederland

Monitoren van de glucosewaarden

FGM is een sensortechnologie bij diabetes om glucosewaarden in het bloed te meten. Met een FGM meet je de glucose via een sensor op je bovenarm. De actuele glucosewaarde zie je door te de sensor te scannen met een speciale reader of met een app.
Voor patiënten met diabetes met een intensief insulineschema (zowel diabetes type 1 als type 2) is het belangrijk om de glucosewaarden vaak te meten en onder controle te houden. Deze patiënten worden geadviseerd om hiervoor minimaal 4 keer dag bloed af te nemen via een vingerprik om de glucosewaardes te kunnen meten. FGM maakt het mogelijk glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat iemand zich daarvoor in de vinger hoeft te prikken.
De zelfcontrole van glucosewaarden is een cruciaal onderdeel van een goede behandeling met insuline.

Meerwaarde voldoende bewezen

Met de intrede van sensortechnologie is het mogelijk geworden om behalve momentopnames, ook trends in schommelingen in glucosewaarden scherp in kaart te krijgen. Het Zorginstituut heeft bekeken of er een meerwaarde is van FGM is ten opzichte van de nu geldende standaardbehandeling (meting met vingerprikken). Het Zorginstituut acht voldoende bewezen dat het risico op hypoglykemieën (hypo’s) en hyperglykemieën (hypers) met FGM wordt verkleind. Daarmee vermindert ook de kans op langetermijn complicaties.
Op basis hiervan oordeelt het Zorginstituut dat FGM kan worden aangemerkt als effectievere zorg voor de onderzochte groep mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Hiermee voldoet FGM aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’, wat een vereiste is voor vergoeding uit het basispakket.

Conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat Flash glucose monitoring (FGM) bij diabetes vanaf 10 december 2019 vergoed wordt uit het basispakket. De vergoeding geldt voor mensen met diabetes en een intensief insulineschema (zowel type 1 als 2). Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er door de beroepsgroepen en zorgverzekeraars kwaliteitscriteria worden opgesteld. Dit betekent niet dat iedere verzekerde automatisch FGM vergoed krijgt. Het Zorginstituut stelt in zijn standpunt als voorwaarde dat voor iedere individuele verzekerde moet worden nagegaan of FGM in zijn geval bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen op basis van zijn vermogen tot zelfmanagement. Dit zal gebeuren op basis van kwaliteitscriteria. Deze worden opgesteld door zorgverleners.

Voorwaarde: Opstellen van kwaliteitscriteria  

Het Zorginstituut stelt in zijn standpunt als voorwaarde dat er kwaliteitscriteria worden opgesteld op basis waarvan zorgverleners FGM als hulpmiddel kunnen voorschrijven. Het gebruik van de sensortechnologie moet gekoppeld worden  aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. Beroepsgroepen en zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen.

Vergoeding van FGM

De volgende groepen komen in aanmerking voor de FGM:

  • Patiënten met diabetes type 1 (kinderen en volwassenen al dan niet zwangeren).
  • Patiënten met diabetes type 2 met een intensief insulineschema (dit betreffen niet alle type 2 patiënten).
  • Zwangeren met bestaande diabetes type 2 ongeacht insulinegebruik.
  • Vrouwen met bestaande diabetes type 2 met zwangerschapswens, ongeacht insulinegebruik.

Rondetafel Diabeteszorg: verbetering geneesmiddelzorg en hulpmiddelenzorg voor diabetespatiënten

De Rondetafel Diabeteszorg is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit standpunt. Het op basis van bewijslast vaststellen wat de meerwaarde van FGM is voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie die vingerprikken, stond als onderwerp al langere tijd op de agenda van de Rondetafel. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Diabetes Federatie en patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland hebben in juni 2019 de benodigde bewijslast om een standpunt te kunnen innemen, gezamenlijk bij het Zorginstituut ingeleverd.

De Rondetafel is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte.