Hulpmiddelen bij diabetes (Zvw)

Verzekerden met diabetes (suikerziekte) type 1 of 2 kunnen in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen.

Wanneer heeft iemand recht op diabeteshulpmiddelen?

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen als hij:

  • type 1 suikerziekte heeft en met insuline wordt behandeld, of;
  • type 2 suikerziekte heeft, bijna is uitbehandeld met bloedsuikerverlagende middelen en de arts behandeling met insuline overweegt.

De volgende diabeteshulpmiddelen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen:

  • bloedafnameapparatuur met bijbehorende lancetten;
  • bloedglucosemeter met bijbehorende teststrips en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
  • een draagbare, uitwendige insulinepomp met toebehoren.

De kosten van vervanging van batterijen en oplaadapparatuur komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Zo nodig recht op aangepaste uitvoering

Als iemand door een beperking geen gebruik kan maken van reguliere diabeteshulpmiddelen, dan heeft hij recht op een aangepaste uitvoering van bloedafnameapparatuur en een bloedglucosemeter.

Ketonenteststrips

Strips voor het meten van ketonen in de urine vallen onder de geneeskundige zorg. Vergoeding loopt via het ziekenhuis.

Insulinepompen

Het Zorginstituut heeft een standpunt ingenomen over de afbakening van hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg. Dit heeft gevolgen voor de bekostiging van bepaalde hulpmiddelen.

Insulinepompen vallen tot nu toe onder de hulpmiddelenzorg. Op grond van de criteria voor de afbakening, horen de insulinepompen thuis bij de geneeskundige zorg.

De betrokken partijen hebben inmiddels criteria opgesteld waar kwalitatief goede insulinepomptherapie aan moet voldoen. Zij zijn bezig om deze criteria in de praktijk in te voeren (implementatietraject). Partijen hebben ons geadviseerd om de bekostiging van de insulinepompen niet te wijzigen tijdens dit traject en wij hebben dit advies overgenomen.

Voorlopig blijven de insulinepompen bij gebruik in de thuissituatie onderdeel van de hulpmiddelenzorg. Het Zorginstituut blijft het implementatietraject de komende tijd volgen.

Eigen risico

Diabeteshulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op diabeteshulpmiddelen staat beschreven in:

Rondetafel Diabeteszorg

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van het Zorginstituut, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Stichting BIDON en zorgverleners, zorgverzekeraars, fabrikanten en overheid. Het samenwerkingsverband richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg.

Lees meer op de pagina 'Rondetafel Diabeteszorg'.