Passende zorg in oncologieregio’s: plan van aanpak netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker

Het ‘Plan van aanpak Passende zorg in oncologieregio’s’ onderscheidt 7 thema’s waarmee verbeterde samenwerking binnen netwerken en concentratie en spreiding van zorg de komende jaren van de grond moeten komen. Door meer samenwerking en het delen van kennis en data neemt de kwaliteit van de zorg voor mensen met kanker toe en kan beter de juiste zorg op de juiste plaats worden geboden. Gynaecoloog-oncoloog en kwartiermaker Hans Nijman maakte het plan van aanpak in opdracht van Zorginstituut Nederland.

IZA en Signalement concentratie van netwerk- en expertzorg

Het plan van aanpak is de uitwerking van afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Kader Passende zorg en van het ‘Signalement Passende zorg: concentratie en spreiding van netwerk- en expertzorg’ van het Zorginstituut uit september 2022.

7 thema’s, in samenhang met elkaar

In het ‘Plan van aanpak Passende Zorg in oncologieregio’s’ staan maatregelen die met elkaar samenhangen. Ze hebben een ambitieus tijdspad om passende zorg voor mensen met kanker de komende 3 jaar te realiseren. Er zijn 7 thema’s waarop verschillende partijen in het veld samen actie moeten ondernemen om de zorg voor mensen met kanker te kunnen leveren. Deze zorg moet geleverd worden via samenwerkende netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De thema’s zijn: 

  • verminderen van druk op ziekenhuizen door de juiste zorg op de juiste plek;
  • regionale governance en landelijke dekking van netwerken;
  • transparantie en het delen van data;
  • concentratie en spreiding van oncologische zorg;
  • bekostiging;
  • betere digitale gegevensuitwisseling;
  • wet- en regelgeving. 

Rollen, verantwoordelijkheden en regie

Het Zorginstituut heeft het plan van aanpak aangeboden aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor het plan zijn tientallen gesprekken gevoerd met betrokken partijen en experts, waaronder zorgorganisaties, beroepsverenigingen van zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordiger de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en zorgverzekeraars. Zij staan achter de inhoud en nemen in overeenstemming met de afspraken uit het IZA het voortouw en de verantwoordelijkheid bij de uitvoering.